Test z informatiky
Otázka č. 1:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1024
1000
1048 576

Otázka č. 2:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
RAM
ROM
CMOS

Otázka č. 3:
Rozlišovaciu schopnosť 640 x 480 bodov má grafický adaptér a monitor:
VGA
CGA
SVGA

Otázka č. 4:
Základnou jednotkou informácie je:
1 Byte
1 bit
1 znak

Otázka č. 5:
Údaj, ktorý nám prináša niečo nové alebo nám pomáha pri rozhodovaní sa nazýva?
informácia
klebeta
oznámenie

Otázka č. 6:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
riadiaca
údajová
adresná

Otázka č. 7:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Štatistika
Výpočtová technika
Informatika

Otázka č. 8:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
program
algoritmus
návod

Otázka č. 9:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
10 bitov
8 bitov
6 bitov

Otázka č. 10:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
operačná pamäť
pevný disk
pružný disk

Otázka č. 11:
Ktorá z uvedených verzií Windowsu nebola operačný systém?
Windows 3.1
Windows 95
Windows 98

Otázka č. 12:
Pod pojmom HARDWARE rozumieme?
technické vybavenie počítača
manuály k počítaču
programové vybavenie počítača

Otázka č. 13:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku
Na trvalé uloženie programov a údajov
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú

Otázka č. 14:
Na pripojenie do Internetu v škole využívame operačný systém?
Linux
MS DOS
Windows 95/98

Otázka č. 15:
V operačnom systéme MS DOS použijeme na vytvorenie nového adresára TEXTY (zložky, priečinka) v aktuálnom adresári príkaz?
FD TEXTY
CD TEXTY
MD TEXTY


©TS