Test z ekonomiky opakovanie 1. - 4. ročník 2004
Otázka č. 1:
Na ktoré dve zložky sa člení majetok podniku?
hmotný a finančný kapitál
dlhodobý a krátkodobý majetok
dlhodobý majetok a zásoby

Otázka č. 2:
Podnik si môžedlhodobý majetok obstarať následovnými spôsobmi..
od dodávateľov a leasingom
kúpou, vlastnou činnosťou, darovaním, preradením z osobného používania do podnikania a finančným leasingom
kúpou, vlastnou činnosťou, darovaním a faktoringom

Otázka č. 3:
Burza c. p. v Bratislave má právnu formu:
š. p. ú.
a. s.
nemá právnu formu

Otázka č. 4:
Trhový hospodársky systém je typický tým, že:
dominantné postavenie má plán na národohospodárskej úrovni
ceny sú určované na základe ponuky a dopytu
nie je možný nijaký zásah trhu do ekonomiky

Otázka č. 5:
Nutnosť veľkoobchodu vyplýva z toho, že:
sa v ňom tvorí výrobný sortiment
maloobchod uprednostňuje obchodné vzťahy s výrobcom
výrobcom nevyhovuje spôsob uzatvorenia obchodných vzťahov s maloobchodom

Otázka č. 6:
Ak posudzujeme výrobný proces z vecného hľadiska, ide o proces:
transformačný
kombinačný
reprodukčný

Otázka č. 7:
Potreby delíme na:
individuálne, kolektívne, vzácne, hmotné
kolektívne,individuálne, hmotné, nehmotné
hmotné, nehmotné, voľné, individuálne

Otázka č. 8:
Dlhodobý hmotný majetok je majetok dlhodobého charakteru, ktorého vstupná cena je:
rovná 30 000,-- Sk
väčšia ako 30 000,-- Sk
menšia ako 30 000,-- Sk

Otázka č. 9:
K dlhodobému majetku, ktorý sa neodpisuje patria napr.:
pozemky, stroje, nedokončené investície
pozemky, umelecké diela, dlhodobý finančný majetok
umelecké diela, pohľadávky a dlhodobý finančný majetok

Otázka č. 10:
Zásobovanie zahŕňa:
nákup, prepravu a skladovanie zásob
voľbu dodávatwľa, skladovanie, výdaj zásob
nákup, výdaj, spotrebu zásob

Otázka č. 11:
Joint ventures je právnická osoba s hospodárskou činnosťou
v zahraničí
dvoch slovenských firiem na našom území
u nás, ak sa na založení a podnikaní podieľa zahraničný partner

Otázka č. 12:
Lombardný úver patrí do
krátkodobých úverov
strednodobých úverov
dlhodobých úverov

Otázka č. 13:
Cenové rozpätie je:
rozdiel medzi nadobúdacou a predajnou cenou
podiel z nadobúdacej ceny
podiel z predajnej ceny

Otázka č. 14:
Čo je výsledkom vertikálnej diferenciácie činnosti?
stupne riadenia s deľbou právomocí a zodpovednosti
deľba práce na základe špecializácie
koordinácia a zosúladenie činnosti

Otázka č. 15:
Maloobchodný obrat je:
hodnota nakúpeného tovaru v OC
hodnota všetkých predajov spotrebiteľom
len hodnota tovaru na predaj v predajniach

Otázka č. 16:
Kmeňová akcia jej majiteľovi zabezpečuje:
právo podieľať sa na riadení, na zisku a na likvidačnom zostatku
nemá hlasovacie právo
nemá hlasovacie právo, ale má prednostné právo pri upisovaní akcií

Otázka č. 17:
Disponibilný zisk môže podnik použiť na:
prídely fondom, poskytnutie úverov dodávateľom, výplatu dividend
prídely fondom, nákup cenných papierova poskytnutie dotácií
prídely fondom, na ostatné použitie zisku (výplatu dividend..) alebo previesť do ďalšieho obdobia ako nerozdelený zisk

Otázka č. 18:
Manažment ako proces skúma
riadiaci aparát podniku
činnosti spojené s plánovaním
činnosti spojené s plánovaním, organizovaním, rozhodovaním a kontrolou

Otázka č. 19:
Zostatková cena je:
rozdiel medzi vstupnou cenou a ročným odpisom
rozdiel medzi vstupnou cenou a oprávkami
rozdiel medzi obstarávacou cenou a morálnym opotrebením dlhodobého majetku

Otázka č. 20:
Vlastné zdroje financovania majetku podniku sú:
vklady majiteľov, zisk, odpisy
vklady majiteľov, úvery, dotácie
vklady majiteľov, zisk, záväzky podniku a odpisy

Otázka č. 21:
Príkaz na otvorenie DA dáva:
vývozca
dovozca
banka dovozcu

Otázka č. 22:
Aká je úloha štátu v trhovom hospodárskom systéme? :
vytvára podmienky pre podnikanie a existenciu konkurencie
vytvára podmienky pre podnikanie a existenciu konkurencie a reguláciou zasahuje vtedy, keď trh zlyháva
riadi a koordinuje zdroje pre reprodukciu podnikov podľa potreby trhu

Otázka č. 23:
Tovar je
výrobok, ktorý je predmetom predaja a kúpy
hospodárska jednotka
materiál vstupujúci do výroby

Otázka č. 24:
Pre krivku dopytu platí:
rastom ceny požadované množstvo klesá, pretože krivka dopytu má negatívny sklon (klesajúci)
rastom ceny požadované množstvo rastie, pretože krivka dopytu má pozitívny sklon (rastúci)
poklesom ceny požadované množstvo klesá, pretože krivka dopytu má negatívny sklon (klesajúci)

Otázka č. 25:
Výstupy výroby sú:
statky, práca, kapitál
statky a služby
statky kapitálové a spotrebné

Otázka č. 26:
Služby poznáme:
vecné a osobné
voľné a vzácne
individuálne a kolektívne

Otázka č. 27:
Kam by ste zaradili potrebu lásky a priateľstva?
životne nevyhnutné potreby
hmotné potreby
nehmotné potreby

Otázka č. 28:
V rámci konštrukčnej prípravy výroby:
podnik presne popisuje ako vyrobiť výrobok
si podnik stanoví materiál, tvar, hmotnosť budúceho výrobku a vypracuje podrobné nákresy
podnik si naplánuje koľko výrobkov vyrobí

Otázka č. 29:
Podľa organizácie môže byť zahraničný obchod:
priamy a nepriamy
exportný, importný a tranzitný
cez obchodníkov, podnik a cez komisionárov

Otázka č. 30:
Prvky maloobchodného mixu sú:
tvorba ceny, imidž a atmosféra predaja
tvorba ceny, imidž a atmosféra u zákazníkov, umiestnenie predajne
informácie o nákladoch, výnosoch a maloobchodnom obrate

Otázka č. 31:
Pod investičným bankovníctvom rozumieme
investovanie banky do nehnuteľných investícií
investovanie banky do hnuteľných investícií
investovanie banky do CP

Otázka č. 32:
Pracovná sila je súhrn:
psychických a morálnych schopností človeka
fyzických a duševných schopností človeka
fyzických a telesných schopností človeka

Otázka č. 33:
Kedy rastie význam konkurencie na strane dopytu:
v čase, keď je na trhu nedostatok tovarov
v čase, keď je na trhu prebytok tovarov
v čase, keď je trh v rovnováhe

Otázka č. 34:
Kapitál v podniku členíme na:
vlastný a prenejatý
prenajatý a cudzí
vlastný a cudzí

Otázka č. 35:
Finančné hospodárenie (riadenie) je činnosť, ktorá združuje tieto procesy:
investovanie - alokáciu fin. zdrojov, netto cash-flow, brutto cash-flow
získavanie fin. zdrojov,investovanie - alokáciu fin. zdrojov,rozdeľovanie zisku
rozdeľovanie zisku a finančné plánovanie

Otázka č. 36:
Štátny dozor nad bankami vykonáva:
NBS
Ministerstvo financií
Ministerstvo hospodárstva

Otázka č. 37:
Aké statky poznáte?:
voľné a spotrebné
voľné a vzácne
nespĺňa všetky parametre výroby

Otázka č. 38:
Časové štúdie a výkonové normy zaviedol
Mayo
Ford
Taylor

Otázka č. 39:
Ktorý z trhov nepatrí do oblasti Finančných trhov:
trh tovarov a služieb
peňažný trh
trh drahých kovov

Otázka č. 40:
Súčasťou obstarávacej ceny nie je:
náklady a montáž
DPH a penále
náklady prepravy

Otázka č. 41:
Vo vlastnom mene v ZO koná
obchodný zástupca
komisionár
maklér

Otázka č. 42:
Kontinentálny systém obchodovania je založený:
na pevnom (fixnom) kurze
na pohyblivom kurze
na pevnom aj pohyblivom kurze

Otázka č. 43:
Odpisy sú..
peňažným vyjadrením opotrebenia dlhodobého majetku
zdrojom zisku podniku
súčasťou vstupnej ceny dlhodobého majetku

Otázka č. 44:
Vecná stránka výrobného procesu sa spája ..
s kombinačným procesom
s hodnotovým procesom
s podnikovým transformačným procesom

Otázka č. 45:
Investovanie je:
financovanie nákupu základného a pomocného materiálu
iné vyjadrenie pojmu samofinancovanie
premena interných a externých finančných zdrojov na majetok

Otázka č. 46:
Marketingový algoritmus zahŕňa:
produkt, cenu, propagáciu a distribúciu
koncepciu, analýzu, realizáciu a spätnú väzbu
reklamu, podporu predaja, public relations, priamy predaj

Otázka č. 47:
Organizovaný finančný trh zabezpečujú:
banky, burzy alebo iné finančné inštitúcie
fyzické osoby pomocou inzerátov
právnické osoby okamžite alebo do troch dní

Otázka č. 48:
Ratifikácia obchodnej zmluvy znamená:
podpísanie obchodnej zmluvy zástupcom podniku
podpísanie obchodnej zmluvy prezidentom štátu
určenie základných otázok OZ

Otázka č. 49:
Ekonomické statky:
upokojujú potreby ľudí nepriamo
sú výsledkom hospodárskej činnosti a sú obmedzené
sú výsledkom prírodných procesov a sú neobmedzené

Otázka č. 50:
Platobný kalendár má za úlohu
informovať o nákladoch a výnosoch podniku
určiť čas dočasného nedostatku a prebytku finančných prostriedkov
informovať o zdrojoch krytia a majetku


©TS