Test z ekonomiky opakovanie 1. - 4. ročník 2004
Otázka č. 1:
Nutnosť veľkoobchodu vyplýva z toho, že:
sa v ňom tvorí výrobný sortiment
maloobchod uprednostňuje obchodné vzťahy s výrobcom
výrobcom nevyhovuje spôsob uzatvorenia obchodných vzťahov s maloobchodom

Otázka č. 2:
Povinná minimálna rezerva predstavuje:
vklad centrálnej banky v obchodných bankách
vklad obchodných bánk v centrálnej banke
vklad vkladateľov v obchodných bankách

Otázka č. 3:
Prebytok tovarov vzniká vtedy, keď:
ponuka je menšia ako dopyt
ponuka je vyššia ako dopyt
ponuka sa rovná dopytu

Otázka č. 4:
Ukazovateľom rentability podniku nie je:
ziskovosť vlastných zdrojov
celková ziskovosť
celková likvidita podniku

Otázka č. 5:
Čo je to majetok podniku?
súhrn hmotných a nehmotných zložiek podnikania, ktoré podnik vlastní a používa na zabezpečenie svojej činnosti
sú to všetky hmotné a finančné zdroje, ktoré podnik používa pri výrobe
súhrn prostriedkov, ktoré podnik získa predajom svojich výrobkov

Otázka č. 6:
Nákupná politika sa realizuje prostredníctvom:
prvkov nákupnej politiky
prvkov cenovej politiky
prvkov politiky kvality

Otázka č. 7:
Znaky maloobchodu sú:
centralizovaný nákup, decentralizovaný predaj
decentralizovaný nákup, centralizovaný predaj
predaj širokého sortimentu úzkemu okruhu klientov

Otázka č. 8:
Medzi základné formy miezd patria:
pravidelná, nepravidelná daňová
časová, úkolová, podielová
úkolová, výkonová, zmiešaná

Otázka č. 9:
Joint ventures je právnická osoba s hospodárskou činnosťou
v zahraničí
dvoch slovenských firiem na našom území
u nás, ak sa na založení a podnikaní podieľa zahraničný partner

Otázka č. 10:
Výrobu členíme podľa výrobného programu na:
základnú, doplnkovú, pridruženú
hlavnú, pomocnú, pridruženú
hlavnú, pomocnú, vedľajšiu

Otázka č. 11:
Medzinárodná deľba práce znamená:
špecializáciu v každej krajine podľa potrieb ostatných krajín
špecializáciu v jednotlivých krajinách podľa vlastných podmienok
špecializáciu v rámci prirodzenej deľby práce

Otázka č. 12:
Hlavnou úlohou NBS je :
prijímanie vkladov, poskytovanie úverov
stabilita meny
zastupovať SR v zahraničí

Otázka č. 13:
Správne tvrdenie je, že zisk..:
je zdrojom samofinancovania
nie je zdrojom samofinancovania
je rezervným fondom podniku

Otázka č. 14:
Vo vlastnej zmenke vystupuje:
trasant a trasát
dlžník a vystaviteľ
vystaviteľ a veriteľ

Otázka č. 15:
Čo je výsledkom vertikálnej diferenciácie činnosti?
stupne riadenia s deľbou právomocí a zodpovednosti
deľba práce na základe špecializácie
koordinácia a zosúladenie činnosti

Otázka č. 16:
Kontokorentný účet je kombináciou:
vkladového a eskontného účtu
vkladového a úverového účtu
spotrebného a úverového účtu

Otázka č. 17:
Hospodársky systém Slovenska je systémom:
centrálne riadeným
trhovým
zmiešaným

Otázka č. 18:
Čo je to zásobovacia činnosť podniku?
zabezpečuje ocenenie hmotných vstupov pre podnikový výrobný proces
zabezpečuje obstaranie hmotných vstupov pre podnikový proces
zabezpečuje obstaranie hmotných výstupov pre podnikový proces

Otázka č. 19:
Aké normy spotreby poznáte?
základného a technologického materiálu
základného a pomocného materiálu
užitočného a pomocného materiálu

Otázka č. 20:
Zásobovanie zahŕňa:
nákup, prepravu a skladovanie zásob
voľbu dodávatwľa, skladovanie, výdaj zásob
nákup, výdaj, spotrebu zásob

Otázka č. 21:
Predaj prostredníctvom Avon - lady je predaj:
maloobchodného podniku
veľkoobchodného podniku
maloobchodného podniku bez predajných priestorov

Otázka č. 22:
Prototyp je:
nepodarok
polovýrobok
prvý výrobok, ktorý podnik vyrobí

Otázka č. 23:
Štátny dozor nad bankami vykonáva:
NBS
Ministerstvo financií
Ministerstvo hospodárstva

Otázka č. 24:
Dlhodobý hmotný majetok je majetok dlhodobého charakteru, ktorého vstupná cena je:
rovná 30 000,-- Sk
väčšia ako 30 000,-- Sk
menšia ako 30 000,-- Sk

Otázka č. 25:
Finálny výrobok je...
taký výrobok, ktorý prešiel všetkými fázami výrobného procesu
taký výrobok, ktorý neprešiel všetkými fázami výrobného procesu
nedokončený výrobok, polovýrobok, nepodarok

Otázka č. 26:
Obchodný zástupca dostáva:
plat
províziu
dohodné

Otázka č. 27:
Cash and carry je:
veľkoobchod so samoobsluhou s ohraničeným sortimentom a vysokou obrátkovosťou
veľkoobchod so samoobsluhou s neohraničeným sortimentom s nízkou obrátkovosťou
typ maloobchodu s okamžitou úhradou v hotovosti

Otázka č. 28:
Prvky maloobchodného mixu sú:
tvorba ceny, imidž a atmosféra predaja
tvorba ceny, imidž a atmosféra u zákazníkov, umiestnenie predajne
informácie o nákladoch, výnosoch a maloobchodnom obrate

Otázka č. 29:
Časové štúdie a výkonové normy zaviedol
Mayo
Ford
Taylor

Otázka č. 30:
Eskont zmenky je predaj:
v lehote splatnosti
pred lehotou splatnosti
po lehote splatnosti

Otázka č. 31:
Obchodné podniky:
nakupujú tovar a po ďalšom spracovaní predávajú ďalej
nakupujú tovar a bez ďalšieho spracovania predávajú ďalej so ziskom
sprostredkovávajú u výrobcu nákup pre spotrebiteľa

Otázka č. 32:
Obchodná bilancia je vzťah medzi hodnotou exportu a importu v krajine:
bez ohľadu na termíny pladieb
s ohľadom na termíny platieb
k 31.12. daného roku

Otázka č. 33:
Pod pojmom výrobný program rozumieme
schopnosť podniku vyrobiť určité množstvo výrobkov na daných strojoch a zariadeniach za určitý čas
výrobmé zameranie podniku
súhrn výrobkov vyjadrených v určitom sortimente a kvalite, na ktoré sa zameriava činnosť podniku z dlhodobého hľadiska

Otázka č. 34:
Odbyt znamená:
nákup vyrobených výrobkov a služieb
predaj vyrobených výrobkov a služieb
darovanie vyrobených výrobkov a služieb

Otázka č. 35:
Veľtrh má charakter:
propagačný
obchodný
propagačný aj obchodný

Otázka č. 36:
Špecializované predajne majú sortiment:
hlboký
široký
plytký

Otázka č. 37:
Príkaz na otvorenie DA dáva:
vývozca
dovozca
banka dovozcu

Otázka č. 38:
Ochrannou známkou nemôže byť:
osobitný tvar písma
štátna zástava, štátny znak alebo názov štátu či medzinárodnej organizácie
znak planéty

Otázka č. 39:
Kedy rastie význam konkurencie na strane dopytu:
v čase, keď je na trhu nedostatok tovarov
v čase, keď je na trhu prebytok tovarov
v čase, keď je trh v rovnováhe

Otázka č. 40:
Opotrebenie dlhodobého majetkumôže byť:
fyzické a kalkulačné
fyzické a účtovné
fyzické a morálne

Otázka č. 41:
Dlhodobý majetok podniku je taký, ktorý..
vo výrobnom procese pôsobí dlhodobo (dlhšie ako jeden rok) a pritom sa spotrebováva
vo výrobnom procese pôsobí dlhodobo (dlhšie ako jeden rok)a pritom sa opotrebováva
vo výrobnom procese pôsobí krátkodobo a pritom sa spotrebováva

Otázka č. 42:
Výrobné činitele sú:
prírodné zdroje, práca, kapitál
prírodzené zdroje, práca, kapitál
prírodné zdroje, statky, práca

Otázka č. 43:
Ak posudzujeme výrobný proces z vecného hľadiska, ide o proces:
transformačný
kombinačný
reprodukčný

Otázka č. 44:
Na ktoré dve zložky sa člení majetok podniku?
hmotný a finančný kapitál
dlhodobý a krátkodobý majetok
dlhodobý majetok a zásoby

Otázka č. 45:
Princíp maxima znamená, že:
podnik sa snaží s danými vstupmi vyrobiť maximum výrobkov
podnik sa snaží z minimálnych vstupov vyrobiť maximum výrobkov
podnik sa snaží plánované výrobky vyrobiť s minimálnymi nákladmi

Otázka č. 46:
Vlastné zdroje financovania majetku podniku sú:
vklady majiteľov, zisk, odpisy
vklady majiteľov, úvery, dotácie
vklady majiteľov, zisk, záväzky podniku a odpisy

Otázka č. 47:
Centrálne riadené hospodárstvo je typické tým, že:
hlavným nástrojom riadenia ekonomiky je trhový plán
ceny sú určené na základe ponuky a dopytu
hlavným nástrojom riadenia ekonomiky je štátny centralistický plán

Otázka č. 48:
Obchodné spoločnosti vznikajú:
zápisom do živnostenského registra
zápisom do obchodného registra
zápisom do registra miest a obcí

Otázka č. 49:
Cenové rozpätie je:
rozdiel medzi nadobúdacou a predajnou cenou
podiel z nadobúdacej ceny
podiel z predajnej ceny

Otázka č. 50:
Externé finančné zdroje..
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania
sú výsledkom produkcie podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: úvery, záväzky, osobitné formy financovania a odpisy


©TS