Test z ekonomiky opakovanie 1. - 4. ročník 2004
Otázka č. 1:
Obchodné podniky:
nakupujú tovar a po ďalšom spracovaní predávajú ďalej
nakupujú tovar a bez ďalšieho spracovania predávajú ďalej so ziskom
sprostredkovávajú u výrobcu nákup pre spotrebiteľa

Otázka č. 2:
Odpisy sú..
peňažným vyjadrením opotrebenia dlhodobého majetku
zdrojom zisku podniku
súčasťou vstupnej ceny dlhodobého majetku

Otázka č. 3:
Majiteľ dlhopisu má právo:
podieľať sa na zisku, riadení a likvidácii zostatku spoločnosti
na jeho menovitú hodnotu - výnos(y) k určitému dátumu
len na výnos(y)

Otázka č. 4:
Úlohou antidumpingového cla je:
chrániť domácich výrobcov proti dovážaným tovarom, ktoré majú nižšiu cenu ako ten istý tovar u nás
odstupňovať tovar podľa druhu použitého dopravného prostriedku
je odveta štátu voči štátom, ktoré sťažili našej krajine vývoz do ich krajiny

Otázka č. 5:
Špecializované predajne majú sortiment:
hlboký
široký
plytký

Otázka č. 6:
Pracovná sila je súhrn:
psychických a morálnych schopností človeka
fyzických a duševných schopností človeka
fyzických a telesných schopností človeka

Otázka č. 7:
Pod pojmom výrobný program rozumieme
schopnosť podniku vyrobiť určité množstvo výrobkov na daných strojoch a zariadeniach za určitý čas
výrobmé zameranie podniku
súhrn výrobkov vyjadrených v určitom sortimente a kvalite, na ktoré sa zameriava činnosť podniku z dlhodobého hľadiska

Otázka č. 8:
Súčasťou obstarávacej ceny nie je:
náklady a montáž
DPH a penále
náklady prepravy

Otázka č. 9:
Ratifikácia obchodnej zmluvy znamená:
podpísanie obchodnej zmluvy zástupcom podniku
podpísanie obchodnej zmluvy prezidentom štátu
určenie základných otázok OZ

Otázka č. 10:
Podľa organizácie môže byť zahraničný obchod:
priamy a nepriamy
exportný, importný a tranzitný
cez obchodníkov, podnik a cez komisionárov

Otázka č. 11:
Maloobchodný obrat je:
hodnota nakúpeného tovaru v OC
hodnota všetkých predajov spotrebiteľom
len hodnota tovaru na predaj v predajniach

Otázka č. 12:
Solventnosť banky znamená, že:
banka je schopná zo svojich príjmov hradiť bežné výdavky
banka je schopná vyplatiť veriteľom vklady
banka nevykonáva svoju činnosť efektívne

Otázka č. 13:
Kam by ste zaradili potrebu lásky a priateľstva?
životne nevyhnutné potreby
hmotné potreby
nehmotné potreby

Otázka č. 14:
ZI banky sa:
môže skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov
nemôže skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov
musí skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov

Otázka č. 15:
Štruktúru dlhodobého majetku tvorí:
dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok
dlhodobý hmotný, nehmotný majetok a dlhodobé pohľadávky
pozemky, budovy a stavby, stroje, prístroje, zásoby a software

Otázka č. 16:
Ktorá inovácia sa nepripisuje H. Fordovi?
technická normalizácia
normovanie práce
hromadnosť

Otázka č. 17:
Colný sadzobník v SR obsahuje clo:
valorické, kompenzačné, zmluvné
autonómne, zmluvné, preferenčné
kĺzavé, kombinované, diferenčné

Otázka č. 18:
Deficit platobnej bilancie znamená, že:
export je väčší ako import
príjmy zo zahraničia sú menšie ako platby do zahraničia
platby do zahraničia sú menšie ako úhrady zo zahraničia

Otázka č. 19:
Hlavnou úlohou NBS je :
prijímanie vkladov, poskytovanie úverov
stabilita meny
zastupovať SR v zahraničí

Otázka č. 20:
V rámci konštrukčnej prípravy výroby:
podnik presne popisuje ako vyrobiť výrobok
si podnik stanoví materiál, tvar, hmotnosť budúceho výrobku a vypracuje podrobné nákresy
podnik si naplánuje koľko výrobkov vyrobí

Otázka č. 21:
Pod investičným bankovníctvom rozumieme
investovanie banky do nehnuteľných investícií
investovanie banky do hnuteľných investícií
investovanie banky do CP

Otázka č. 22:
Pracovný proces v maloobchodnej predajni je:
balenie, kompletizácia, preskúšanie tovaru pred vystavením, dopĺňanie tovarov v predajni
príjem, skladovanie, príprava tovaru na predaj a predaj
preverenie množstva, kvality, ceny, prevzatie na sklad a uskladnenie tovaru

Otázka č. 23:
Ktoré zásobovacie činnosti poznáte?
nákup, preprava, skladovanie
plánovanie zásob materiálu, nákup
nákup, doprava

Otázka č. 24:
Odbyt znamená:
nákup vyrobených výrobkov a služieb
predaj vyrobených výrobkov a služieb
darovanie vyrobených výrobkov a služieb

Otázka č. 25:
Čo je to maximálna bežná zásoba:
súčet poistnej a technologickej zásoby
priemerná výška dodávky
priemerná výška zásob na sklade

Otázka č. 26:
Ktoré tvrdenie platí pre majetok a zdroje jeho krytia
majetok sa nerovná zdrojom krytia
majetok sa rovná zdrojom krytia
majetok sa môže rovnať zdrojom krytia

Otázka č. 27:
Externé finančné zdroje..
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania
sú výsledkom produkcie podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: úvery, záväzky, osobitné formy financovania a odpisy

Otázka č. 28:
Rast príjmov spotrebiteľov spôsobuje:
posun krivky dopytu doľava
posun krivky ponuky doprava
posun krivky dopytu doprava

Otázka č. 29:
Disponibilný zisk môže podnik použiť na:
prídely fondom, poskytnutie úverov dodávateľom, výplatu dividend
prídely fondom, nákup cenných papierova poskytnutie dotácií
prídely fondom, na ostatné použitie zisku (výplatu dividend..) alebo previesť do ďalšieho obdobia ako nerozdelený zisk

Otázka č. 30:
Formy medzinárodného platobného styku sú:
dokumentárny akreditív (DA) a inkaso (DI)
DA, DI, hladká platba (HP)
DA, DI, HP, zmenky a šeky

Otázka č. 31:
Štátny dozor nad bankami vykonáva:
NBS
Ministerstvo financií
Ministerstvo hospodárstva

Otázka č. 32:
Joint ventures je právnická osoba s hospodárskou činnosťou
v zahraničí
dvoch slovenských firiem na našom území
u nás, ak sa na založení a podnikaní podieľa zahraničný partner

Otázka č. 33:
Ak posudzujeme výrobný proces z vecného hľadiska, ide o proces:
transformačný
kombinačný
reprodukčný

Otázka č. 34:
Futurita (termínovaný obchod) je kontrakt:
pri ktorom si predávajúci kupuje právo kúpiť CP za určitú cenu v dohodnutom termíne
kde sa predávajúci zaväzuje predať a kupujúci kúpiť za vopred dohodnutú cenu v určitom budúcom termíne štandardizované množstvo CP
investor kupuje právo predať alebo kúpiť určité množstvo CP za dohodnutú cenu

Otázka č. 35:
Výhody franšizingu pre franšizera sú:
väčšia šanca na úspech než pri zakladaní nového podniku
preniknutie na nové trhy
kvalifikovaná pomoc pri zakladaní podniku

Otázka č. 36:
Ukazovateľ celková likvidita je pomer:
obežných aktív a krátkodobých záväzkov
dlhodobých úverov a vlastného kapitálu
zásob a celkových nákladov

Otázka č. 37:
Leasing je podľa leasingovej zmluvy :
predaj za nájomné
prenájom za dohodné
prenájom za nájomné

Otázka č. 38:
Lombardný úver patrí do
krátkodobých úverov
strednodobých úverov
dlhodobých úverov

Otázka č. 39:
Vo vlastnej zmenke vystupuje:
trasant a trasát
dlžník a vystaviteľ
vystaviteľ a veriteľ

Otázka č. 40:
Obchodné spoločnosti vznikajú:
zápisom do živnostenského registra
zápisom do obchodného registra
zápisom do registra miest a obcí

Otázka č. 41:
Čo je to zásobovacia činnosť podniku?
zabezpečuje ocenenie hmotných vstupov pre podnikový výrobný proces
zabezpečuje obstaranie hmotných vstupov pre podnikový proces
zabezpečuje obstaranie hmotných výstupov pre podnikový proces

Otázka č. 42:
Hlavný cieľ obchodnej banky:
riadiť devízové hospodárstvo štátu
dosiahnuť maximálny zisk
vykonávať funkcie pokladnice SR

Otázka č. 43:
Medzi základné formy miezd patria:
pravidelná, nepravidelná daňová
časová, úkolová, podielová
úkolová, výkonová, zmiešaná

Otázka č. 44:
Výrobné činitele sú:
prírodné zdroje, práca, kapitál
prírodzené zdroje, práca, kapitál
prírodné zdroje, statky, práca

Otázka č. 45:
Predmety obstarávania sú:
vstupné materiály, výrobkové materiály, obchodné tovary
výstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary
vstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary

Otázka č. 46:
Predaj prostredníctvom Avon - lady je predaj:
maloobchodného podniku
veľkoobchodného podniku
maloobchodného podniku bez predajných priestorov

Otázka č. 47:
Nákupná politika sa realizuje prostredníctvom:
prvkov nákupnej politiky
prvkov cenovej politiky
prvkov politiky kvality

Otázka č. 48:
Akým prostriedkom na dosiahnutie cieľov je stroj?
materiálovým
kapacitným
pracovným

Otázka č. 49:
Kusová výroba je typická ...:
nízkou opakovateľnosťou výroby
zhotovovaním prototypu
výrobou v sériách

Otázka č. 50:
Výrobná kapacita je ..
maximálne množstvo výrobkov, ktoré je podnik schopný vyrobiť za určité obdobie
množstvo výrobkov, ktoré podnik vyrába, hoci v danom období vyrába len niektoré z nich
množstvo vstupov do podnikového transformačného procesu


©TS