Test z ekonomiky opakovanie 1. - 4. ročník 2004
Otázka č. 1:
Kmeňová akcia jej majiteľovi zabezpečuje:
nemá hlasovacie právo, ale má prednostné právo pri upisovaní akcií
nemá hlasovacie právo
právo podieľať sa na riadení, na zisku a na likvidačnom zostatku

Otázka č. 2:
Príkaz na otvorenie DA dáva:
banka dovozcu
dovozca
vývozca

Otázka č. 3:
Pod pojmom výrobné faktory rozumieme:
práca, pôda, renta
dlhodobý majetok, krátkodobý majetok a kapitál
dispozitívne a elementárne faktory

Otázka č. 4:
Nutnosť veľkoobchodu vyplýva z toho, že:
výrobcom nevyhovuje spôsob uzatvorenia obchodných vzťahov s maloobchodom
maloobchod uprednostňuje obchodné vzťahy s výrobcom
sa v ňom tvorí výrobný sortiment

Otázka č. 5:
Medzi základné formy miezd patria:
úkolová, výkonová, zmiešaná
časová, úkolová, podielová
pravidelná, nepravidelná daňová

Otázka č. 6:
Princíp maxima znamená, že:
podnik sa snaží plánované výrobky vyrobiť s minimálnymi nákladmi
podnik sa snaží z minimálnych vstupov vyrobiť maximum výrobkov
podnik sa snaží s danými vstupmi vyrobiť maximum výrobkov

Otázka č. 7:
Povinná minimálna rezerva predstavuje:
vklad vkladateľov v obchodných bankách
vklad obchodných bánk v centrálnej banke
vklad centrálnej banky v obchodných bankách

Otázka č. 8:
Veľtrh má charakter:
propagačný aj obchodný
obchodný
propagačný

Otázka č. 9:
Kam by ste zaradili potrebu lásky a priateľstva?
nehmotné potreby
hmotné potreby
životne nevyhnutné potreby

Otázka č. 10:
Aké normy spotreby poznáte?
užitočného a pomocného materiálu
základného a pomocného materiálu
základného a technologického materiálu

Otázka č. 11:
Podnik uskutočňuje odpisy:
daňové a zákonné
účtovné a daňové
účtovné a neúčtovné

Otázka č. 12:
Výrobu členíme podľa výrobného programu na:
hlavnú, pomocnú, vedľajšiu
hlavnú, pomocnú, pridruženú
základnú, doplnkovú, pridruženú

Otázka č. 13:
Predaj prostredníctvom Avon - lady je predaj:
maloobchodného podniku bez predajných priestorov
veľkoobchodného podniku
maloobchodného podniku

Otázka č. 14:
Futurita (termínovaný obchod) je kontrakt:
investor kupuje právo predať alebo kúpiť určité množstvo CP za dohodnutú cenu
kde sa predávajúci zaväzuje predať a kupujúci kúpiť za vopred dohodnutú cenu v určitom budúcom termíne štandardizované množstvo CP
pri ktorom si predávajúci kupuje právo kúpiť CP za určitú cenu v dohodnutom termíne

Otázka č. 15:
Dlhodobý majetok podniku je taký, ktorý..
vo výrobnom procese pôsobí krátkodobo a pritom sa spotrebováva
vo výrobnom procese pôsobí dlhodobo (dlhšie ako jeden rok)a pritom sa opotrebováva
vo výrobnom procese pôsobí dlhodobo (dlhšie ako jeden rok) a pritom sa spotrebováva

Otázka č. 16:
Kusová výroba je typická ...:
výrobou v sériách
zhotovovaním prototypu
nízkou opakovateľnosťou výroby

Otázka č. 17:
Aké statky poznáte?:
nespĺňa všetky parametre výroby
voľné a vzácne
voľné a spotrebné

Otázka č. 18:
Čo sú to statky:
prejav pocitu nedostatku niečoho
veci, ktoré sú výsledkom hospodárskej činnosti a sú obmedzené
veci, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb človeka

Otázka č. 19:
Tovar je
materiál vstupujúci do výroby
hospodárska jednotka
výrobok, ktorý je predmetom predaja a kúpy

Otázka č. 20:
Zásobovanie zahŕňa:
nákup, výdaj, spotrebu zásob
voľbu dodávatwľa, skladovanie, výdaj zásob
nákup, prepravu a skladovanie zásob

Otázka č. 21:
Vecná stránka výrobného procesu sa spája ..
s podnikovým transformačným procesom
s hodnotovým procesom
s kombinačným procesom

Otázka č. 22:
Dispozitívnym výrobným faktorom je:
DMH a OM
riadiaca pracovná sila
riadená pracovná sila

Otázka č. 23:
Čo patrí k najčastejším vrcholovým cieľom podniku:
odpisy, zisk, rentabilita
zisk, prežitie podniku v konkurenčnom prostredí
strata, prežitie podniku v konkurenčnom prostredí

Otázka č. 24:
Ktorá inovácia sa nepripisuje H. Fordovi?
hromadnosť
normovanie práce
technická normalizácia

Otázka č. 25:
Manažér charakterizovaný nízkou autoritou a populistickou politikou riadenia má štýl vedenia ľudí:
liberálny
demokratický
autoritatívny

Otázka č. 26:
Nákupná politika sa realizuje prostredníctvom:
prvkov politiky kvality
prvkov cenovej politiky
prvkov nákupnej politiky

Otázka č. 27:
Ochrannou známkou nemôže byť:
znak planéty
štátna zástava, štátny znak alebo názov štátu či medzinárodnej organizácie
osobitný tvar písma

Otázka č. 28:
Tantiéma je:
časť zisku, ktorá sa používa na samofinancovanie
podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku
podiel akcionára na zisku a. s.

Otázka č. 29:
Ak sa clo počíta na jednotku objemu je:
kĺzavé
špecifické
valorické

Otázka č. 30:
Kontrola rozpočtov je..
predbežnou kontrolou finančných hodnôt
priebežnou kontrolou fyzických hodnôt
konečnou kontrolou fyzických hodnôt

Otázka č. 31:
Prvky maloobchodného mixu sú:
informácie o nákladoch, výnosoch a maloobchodnom obrate
tvorba ceny, imidž a atmosféra u zákazníkov, umiestnenie predajne
tvorba ceny, imidž a atmosféra predaja

Otázka č. 32:
Platobný kalendár má za úlohu
informovať o zdrojoch krytia a majetku
určiť čas dočasného nedostatku a prebytku finančných prostriedkov
informovať o nákladoch a výnosoch podniku

Otázka č. 33:
Ekonomické statky:
sú výsledkom prírodných procesov a sú neobmedzené
sú výsledkom hospodárskej činnosti a sú obmedzené
upokojujú potreby ľudí nepriamo

Otázka č. 34:
Obchodná bilancia je vzťah medzi hodnotou exportu a importu v krajine:
k 31.12. daného roku
s ohľadom na termíny platieb
bez ohľadu na termíny pladieb

Otázka č. 35:
Hospodársky systém Slovenska je systémom:
zmiešaným
trhovým
centrálne riadeným

Otázka č. 36:
Opotrebenie dlhodobého majetku môže byť:
fyzikálne a morálne
fyzické a morálne
ekonomické a morálne

Otázka č. 37:
K dlhodobému majetku, ktorý sa neodpisuje patria napr.:
umelecké diela, pohľadávky a dlhodobý finančný majetok
pozemky, umelecké diela, dlhodobý finančný majetok
pozemky, stroje, nedokončené investície

Otázka č. 38:
Pracovný proces v maloobchodnej predajni je:
preverenie množstva, kvality, ceny, prevzatie na sklad a uskladnenie tovaru
príjem, skladovanie, príprava tovaru na predaj a predaj
balenie, kompletizácia, preskúšanie tovaru pred vystavením, dopĺňanie tovarov v predajni

Otázka č. 39:
Disponibilný zisk môže podnik použiť na:
prídely fondom, na ostatné použitie zisku (výplatu dividend..) alebo previesť do ďalšieho obdobia ako nerozdelený zisk
prídely fondom, nákup cenných papierova poskytnutie dotácií
prídely fondom, poskytnutie úverov dodávateľom, výplatu dividend

Otázka č. 40:
Ktoré zásobovacie činnosti poznáte?
nákup, doprava
plánovanie zásob materiálu, nákup
nákup, preprava, skladovanie

Otázka č. 41:
Sprostredkovateľ v ZO vystupujúci v cudzom mene a na cudzí účet podľa dlhodobej zmluvy je:
komisionár
maklér
obchodný zástupca

Otázka č. 42:
Vkladový list je:
opcia
dlhodobý CP
majetkový CP

Otázka č. 43:
Podľa organizácie môže byť zahraničný obchod:
cez obchodníkov, podnik a cez komisionárov
exportný, importný a tranzitný
priamy a nepriamy

Otázka č. 44:
Pod pojmom výrobný program rozumieme
súhrn výrobkov vyjadrených v určitom sortimente a kvalite, na ktoré sa zameriava činnosť podniku z dlhodobého hľadiska
výrobmé zameranie podniku
schopnosť podniku vyrobiť určité množstvo výrobkov na daných strojoch a zariadeniach za určitý čas

Otázka č. 45:
Opotrebenie dlhodobého majetku znamená
odpisovanie dlhodobého majetku počas rokov jeho životnosti
jednorázovéodpočítanie odpisov od jeho vstupnej ceny
postupné znižovanie jeho pôvodnej hodnoty ako dôsledok jeho používania alebo pôsobenia času

Otázka č. 46:
Ktoré tvrdenie platí pre majetok a zdroje jeho krytia
majetok sa môže rovnať zdrojom krytia
majetok sa rovná zdrojom krytia
majetok sa nerovná zdrojom krytia

Otázka č. 47:
Ratifikácia obchodnej zmluvy znamená:
určenie základných otázok OZ
podpísanie obchodnej zmluvy prezidentom štátu
podpísanie obchodnej zmluvy zástupcom podniku

Otázka č. 48:
Kontinentálny systém obchodovania je založený:
na pevnom aj pohyblivom kurze
na pohyblivom kurze
na pevnom (fixnom) kurze

Otázka č. 49:
Lombardný úver patrí do
dlhodobých úverov
strednodobých úverov
krátkodobých úverov

Otázka č. 50:
Podnikový transformačný proces je:
proces premeny výstupov, vstupov na efektívnosť
proces premeny vstupov na výstupy
proces premeny výstupov na vstupy


©TS