Test z ekonomiky opakovanie 1. - 4. ročník 2004
Otázka č. 1:
Obchodná bilancia je vzťah medzi hodnotou exportu a importu v krajine:
k 31.12. daného roku
bez ohľadu na termíny pladieb
s ohľadom na termíny platieb

Otázka č. 2:
Manažér charakterizovaný nízkou autoritou a populistickou politikou riadenia má štýl vedenia ľudí:
liberálny
autoritatívny
demokratický

Otázka č. 3:
Sprostredkovateľ v ZO vystupujúci v cudzom mene a na cudzí účet podľa dlhodobej zmluvy je:
komisionár
obchodný zástupca
maklér

Otázka č. 4:
Futurita (termínovaný obchod) je kontrakt:
investor kupuje právo predať alebo kúpiť určité množstvo CP za dohodnutú cenu
pri ktorom si predávajúci kupuje právo kúpiť CP za určitú cenu v dohodnutom termíne
kde sa predávajúci zaväzuje predať a kupujúci kúpiť za vopred dohodnutú cenu v určitom budúcom termíne štandardizované množstvo CP

Otázka č. 5:
Centrálne riadené hospodárstvo je typické tým, že:
hlavným nástrojom riadenia ekonomiky je štátny centralistický plán
hlavným nástrojom riadenia ekonomiky je trhový plán
ceny sú určené na základe ponuky a dopytu

Otázka č. 6:
Rast príjmov spotrebiteľov spôsobuje:
posun krivky dopytu doprava
posun krivky dopytu doľava
posun krivky ponuky doprava

Otázka č. 7:
Vývoj peňazí bol:
drahé kovy - bankové peniaze
naturálna výmena - drahé kovy - papierové peniaze
naturálna výmena - tovarové peniaze - drahé kovy - papierové peniaze - bankové peniaze

Otázka č. 8:
Ktorý z trhov nepatrí do oblasti Finančných trhov:
trh drahých kovov
trh tovarov a služieb
peňažný trh

Otázka č. 9:
Opotrebenie dlhodobého majetku môže byť:
fyzikálne a morálne
ekonomické a morálne
fyzické a morálne

Otázka č. 10:
Štruktúru dlhodobého majetku tvorí:
pozemky, budovy a stavby, stroje, prístroje, zásoby a software
dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok
dlhodobý hmotný, nehmotný majetok a dlhodobé pohľadávky

Otázka č. 11:
Na ktoré dve zložky sa člení majetok podniku?
dlhodobý majetok a zásoby
hmotný a finančný kapitál
dlhodobý a krátkodobý majetok

Otázka č. 12:
Formy medzinárodného platobného styku sú:
DA, DI, HP, zmenky a šeky
dokumentárny akreditív (DA) a inkaso (DI)
DA, DI, hladká platba (HP)

Otázka č. 13:
Znaky maloobchodu sú:
predaj širokého sortimentu úzkemu okruhu klientov
centralizovaný nákup, decentralizovaný predaj
decentralizovaný nákup, centralizovaný predaj

Otázka č. 14:
Obchodné spoločnosti vznikajú:
zápisom do registra miest a obcí
zápisom do živnostenského registra
zápisom do obchodného registra

Otázka č. 15:
Výstupy výroby sú:
statky kapitálové a spotrebné
statky, práca, kapitál
statky a služby

Otázka č. 16:
Nútená správa banky sa:
môže zapísať do OR
zapisuje do OR
nezapisuje do OR

Otázka č. 17:
Princíp maxima znamená, že:
podnik sa snaží plánované výrobky vyrobiť s minimálnymi nákladmi
podnik sa snaží s danými vstupmi vyrobiť maximum výrobkov
podnik sa snaží z minimálnych vstupov vyrobiť maximum výrobkov

Otázka č. 18:
Dlhodobý majetok podniku je taký, ktorý..
vo výrobnom procese pôsobí krátkodobo a pritom sa spotrebováva
vo výrobnom procese pôsobí dlhodobo (dlhšie ako jeden rok) a pritom sa spotrebováva
vo výrobnom procese pôsobí dlhodobo (dlhšie ako jeden rok)a pritom sa opotrebováva

Otázka č. 19:
Cash and carry je:
typ maloobchodu s okamžitou úhradou v hotovosti
veľkoobchod so samoobsluhou s ohraničeným sortimentom a vysokou obrátkovosťou
veľkoobchod so samoobsluhou s neohraničeným sortimentom s nízkou obrátkovosťou

Otázka č. 20:
Opotrebenie dlhodobého majetkumôže byť:
fyzické a morálne
fyzické a kalkulačné
fyzické a účtovné

Otázka č. 21:
Disponibilný zisk môže podnik použiť na:
prídely fondom, na ostatné použitie zisku (výplatu dividend..) alebo previesť do ďalšieho obdobia ako nerozdelený zisk
prídely fondom, poskytnutie úverov dodávateľom, výplatu dividend
prídely fondom, nákup cenných papierova poskytnutie dotácií

Otázka č. 22:
Spôsoby obstarávania materálu sú:
náhodné, obstarávanie do zásoby, bezskladové
náhodné, u výrobcu materiálu, na sklad
do zásoby, skladovacie

Otázka č. 23:
Dispozitívnym výrobným faktorom je:
DMH a OM
riadená pracovná sila
riadiaca pracovná sila

Otázka č. 24:
Externé finančné zdroje..
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: úvery, záväzky, osobitné formy financovania a odpisy
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania
sú výsledkom produkcie podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania

Otázka č. 25:
Potreby delíme na:
hmotné, nehmotné, voľné, individuálne
individuálne, kolektívne, vzácne, hmotné
kolektívne,individuálne, hmotné, nehmotné

Otázka č. 26:
Vecná stránka výrobného procesu sa spája ..
s podnikovým transformačným procesom
s kombinačným procesom
s hodnotovým procesom

Otázka č. 27:
Podnik si môžedlhodobý majetok obstarať následovnými spôsobmi..
kúpou, vlastnou činnosťou, darovaním a faktoringom
od dodávateľov a leasingom
kúpou, vlastnou činnosťou, darovaním, preradením z osobného používania do podnikania a finančným leasingom

Otázka č. 28:
K dlhodobému majetku, ktorý sa neodpisuje patria napr.:
umelecké diela, pohľadávky a dlhodobý finančný majetok
pozemky, stroje, nedokončené investície
pozemky, umelecké diela, dlhodobý finančný majetok

Otázka č. 29:
Súčasťou obstarávacej ceny nie je:
náklady prepravy
náklady a montáž
DPH a penále

Otázka č. 30:
Tovar je
materiál vstupujúci do výroby
výrobok, ktorý je predmetom predaja a kúpy
hospodárska jednotka

Otázka č. 31:
Predmety obstarávania sú:
vstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary
vstupné materiály, výrobkové materiály, obchodné tovary
výstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary

Otázka č. 32:
Hlavný cieľ obchodnej banky:
vykonávať funkcie pokladnice SR
riadiť devízové hospodárstvo štátu
dosiahnuť maximálny zisk

Otázka č. 33:
Čo je norma spotreby materiálu?
maximálne množstvo materiálu, ktoré je možné nakúpiť za určité obdobie
maximálne množstvo materiálu, ktoré je možné spotrebovať
maximálne množstvo výrobkov, ktoré je možné vyrobiť za určitý čas

Otázka č. 34:
Zásobovanie zahŕňa:
nákup, výdaj, spotrebu zásob
nákup, prepravu a skladovanie zásob
voľbu dodávatwľa, skladovanie, výdaj zásob

Otázka č. 35:
Nutnosť veľkoobchodu vyplýva z toho, že:
výrobcom nevyhovuje spôsob uzatvorenia obchodných vzťahov s maloobchodom
sa v ňom tvorí výrobný sortiment
maloobchod uprednostňuje obchodné vzťahy s výrobcom

Otázka č. 36:
Predmetom franšizingovej zmluvy je:
neotestovaná výrobná činnosť
už otestovaná obchodná činnosť na trhu
nová obchodná činnosť na trhu

Otázka č. 37:
Ak posudzujeme výrobný proces z vecného hľadiska, ide o proces:
reprodukčný
transformačný
kombinačný

Otázka č. 38:
Čo je to zásobovacia činnosť podniku?
zabezpečuje obstaranie hmotných výstupov pre podnikový proces
zabezpečuje ocenenie hmotných vstupov pre podnikový výrobný proces
zabezpečuje obstaranie hmotných vstupov pre podnikový proces

Otázka č. 39:
Ukazovateľom rentability podniku nie je:
celková likvidita podniku
ziskovosť vlastných zdrojov
celková ziskovosť

Otázka č. 40:
Podnikový transformačný proces je:
proces premeny výstupov, vstupov na efektívnosť
proces premeny výstupov na vstupy
proces premeny vstupov na výstupy

Otázka č. 41:
Ak sa clo počíta na jednotku objemu je:
kĺzavé
valorické
špecifické

Otázka č. 42:
Vlastné zdroje financovania majetku podniku sú:
vklady majiteľov, zisk, záväzky podniku a odpisy
vklady majiteľov, zisk, odpisy
vklady majiteľov, úvery, dotácie

Otázka č. 43:
Tantiéma je:
časť zisku, ktorá sa používa na samofinancovanie
podiel akcionára na zisku a. s.
podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku

Otázka č. 44:
Výhody katalógového predaja pre obchodný dom:
môže mať aj nekvalifikovaných pracovníkov
nemusí mať kontakt so zákazníkom
nemá vysoké náklady na reklamu, lebo nevyžaduje predajné priestory

Otázka č. 45:
Vo vlastnej zmenke vystupuje:
vystaviteľ a veriteľ
trasant a trasát
dlžník a vystaviteľ

Otázka č. 46:
Platobný kalendár má za úlohu
informovať o zdrojoch krytia a majetku
informovať o nákladoch a výnosoch podniku
určiť čas dočasného nedostatku a prebytku finančných prostriedkov

Otázka č. 47:
Ochrannou známkou nemôže byť:
znak planéty
osobitný tvar písma
štátna zástava, štátny znak alebo názov štátu či medzinárodnej organizácie

Otázka č. 48:
Čo je to maximálna bežná zásoba:
priemerná výška zásob na sklade
súčet poistnej a technologickej zásoby
priemerná výška dodávky

Otázka č. 49:
Ktorá konkurencia nepatrí, medzi formy nedokonalej konkurencie:
oligopolná konkurencia
oligopol
monopol

Otázka č. 50:
Pre krivku dopytu platí:
poklesom ceny požadované množstvo klesá, pretože krivka dopytu má negatívny sklon (klesajúci)
rastom ceny požadované množstvo klesá, pretože krivka dopytu má negatívny sklon (klesajúci)
rastom ceny požadované množstvo rastie, pretože krivka dopytu má pozitívny sklon (rastúci)


©TS