Test z ekonomiky opakovanie 1. - 4. ročník 2004
Otázka č. 1:
Poznáme leasing:
finančný a operatívny
ekonomický a operatívny
finančný a investičný

Otázka č. 2:
Tantiéma je:
podiel akcionára na zisku a. s.
časť zisku, ktorá sa používa na samofinancovanie
podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku

Otázka č. 3:
Joint ventures je právnická osoba s hospodárskou činnosťou
v zahraničí
u nás, ak sa na založení a podnikaní podieľa zahraničný partner
dvoch slovenských firiem na našom území

Otázka č. 4:
Kmeňová akcia jej majiteľovi zabezpečuje:
právo podieľať sa na riadení, na zisku a na likvidačnom zostatku
nemá hlasovacie právo, ale má prednostné právo pri upisovaní akcií
nemá hlasovacie právo

Otázka č. 5:
Vo vlastnom mene v ZO koná
obchodný zástupca
maklér
komisionár

Otázka č. 6:
Lombardný úver patrí do
krátkodobých úverov
dlhodobých úverov
strednodobých úverov

Otázka č. 7:
Aké normy spotreby poznáte?
základného a technologického materiálu
užitočného a pomocného materiálu
základného a pomocného materiálu

Otázka č. 8:
Zostatková cena je:
rozdiel medzi vstupnou cenou a ročným odpisom
rozdiel medzi obstarávacou cenou a morálnym opotrebením dlhodobého majetku
rozdiel medzi vstupnou cenou a oprávkami

Otázka č. 9:
Hlavnou úlohou NBS je :
prijímanie vkladov, poskytovanie úverov
zastupovať SR v zahraničí
stabilita meny

Otázka č. 10:
Proporcionálnosť výroby znamená
že výrobné operácie vykonáva súbežne niekoľko pracovníkov naraz
kvantitatívnu vyváženosť jednotlivých zložiek výroby
že do výroby sa rovnomerne zadávajú vstupy

Otázka č. 11:
Dlhodobý hmotný majetok je majetok dlhodobého charakteru, ktorého vstupná cena je:
rovná 30 000,-- Sk
menšia ako 30 000,-- Sk
väčšia ako 30 000,-- Sk

Otázka č. 12:
Výhody franšizingu pre franšizera sú:
väčšia šanca na úspech než pri zakladaní nového podniku
kvalifikovaná pomoc pri zakladaní podniku
preniknutie na nové trhy

Otázka č. 13:
Správne tvrdenie je, že zisk..:
je zdrojom samofinancovania
je rezervným fondom podniku
nie je zdrojom samofinancovania

Otázka č. 14:
Aké stránky zahŕňa podnikateľský zámer:
vecno-technickú, právno-organizačnú a ekonomickú
výrobno-technickú, finančnú a personálnu
výskumno-vývojovú, výrobno-technickú a ekonomickú

Otázka č. 15:
Rast príjmov spotrebiteľov spôsobuje:
posun krivky dopytu doľava
posun krivky dopytu doprava
posun krivky ponuky doprava

Otázka č. 16:
Potreby delíme na:
individuálne, kolektívne, vzácne, hmotné
hmotné, nehmotné, voľné, individuálne
kolektívne,individuálne, hmotné, nehmotné

Otázka č. 17:
Ktorá inovácia sa nepripisuje H. Fordovi?
technická normalizácia
hromadnosť
normovanie práce

Otázka č. 18:
Podnikový transformačný proces je:
proces premeny výstupov na vstupy
proces premeny výstupov, vstupov na efektívnosť
proces premeny vstupov na výstupy

Otázka č. 19:
Vlastné zdroje financovania majetku podniku sú:
vklady majiteľov, zisk, odpisy
vklady majiteľov, zisk, záväzky podniku a odpisy
vklady majiteľov, úvery, dotácie

Otázka č. 20:
Špecializované predajne majú sortiment:
hlboký
plytký
široký

Otázka č. 21:
Prototyp je:
nepodarok
prvý výrobok, ktorý podnik vyrobí
polovýrobok

Otázka č. 22:
Nutnosť veľkoobchodu vyplýva z toho, že:
sa v ňom tvorí výrobný sortiment
výrobcom nevyhovuje spôsob uzatvorenia obchodných vzťahov s maloobchodom
maloobchod uprednostňuje obchodné vzťahy s výrobcom

Otázka č. 23:
Dlhodobý majetok majetok je taký, ktorého vstupná cena je ..
vyššia ako 20 000,- Sk
vyššia ako 30 000,- Sk
vyššia ako 50 000,- Sk

Otázka č. 24:
Dlhodobý nehmotný majetok je taký, ktorého vstupná cena je ..
vyššia ako 50 000,- Sk
vyššia ako 40 000,- Sk
nižšia ako 50 000,- Sk

Otázka č. 25:
Ktorá konkurencia nepatrí, medzi formy nedokonalej konkurencie:
oligopol
oligopolná konkurencia
monopol

Otázka č. 26:
ZI banky sa:
môže skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov
musí skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov
nemôže skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov

Otázka č. 27:
Investovanie je:
financovanie nákupu základného a pomocného materiálu
premena interných a externých finančných zdrojov na majetok
iné vyjadrenie pojmu samofinancovanie

Otázka č. 28:
Obchodná bilancia je vzťah medzi hodnotou exportu a importu v krajine:
bez ohľadu na termíny pladieb
k 31.12. daného roku
s ohľadom na termíny platieb

Otázka č. 29:
Spôsoby obstarávania materálu sú:
náhodné, u výrobcu materiálu, na sklad
náhodné, obstarávanie do zásoby, bezskladové
do zásoby, skladovacie

Otázka č. 30:
Ak sa clo počíta na jednotku objemu je:
valorické
kĺzavé
špecifické

Otázka č. 31:
Kontrola rozpočtov je..
konečnou kontrolou fyzických hodnôt
predbežnou kontrolou finančných hodnôt
priebežnou kontrolou fyzických hodnôt

Otázka č. 32:
Obstarávací čas je interval:
začínajúci časovým momentom objednania a končí dopravením objednaného materiálu do skladu nakupujúceho podniku
potrebný na prebranie materiálu od prepravcu na sklad
potrebný na vybavenie objednávky

Otázka č. 33:
Prvky maloobchodného mixu sú:
tvorba ceny, imidž a atmosféra predaja
informácie o nákladoch, výnosoch a maloobchodnom obrate
tvorba ceny, imidž a atmosféra u zákazníkov, umiestnenie predajne

Otázka č. 34:
Nútená správa banky sa:
zapisuje do OR
môže zapísať do OR
nezapisuje do OR

Otázka č. 35:
Dve možné metódy daňového odpisovania sú:
účtovné a daňové odpisovanie
zákonné a nezákonné odpisovanie
rovnomerné a zrýchlené odpisovanie

Otázka č. 36:
Nákupná politika sa realizuje prostredníctvom:
prvkov nákupnej politiky
prvkov politiky kvality
prvkov cenovej politiky

Otázka č. 37:
Burza c. p. v Bratislave má právnu formu:
š. p. ú.
nemá právnu formu
a. s.

Otázka č. 38:
Zásobovanie zahŕňa:
nákup, prepravu a skladovanie zásob
nákup, výdaj, spotrebu zásob
voľbu dodávatwľa, skladovanie, výdaj zásob

Otázka č. 39:
Čo je to majetok podniku?
súhrn hmotných a nehmotných zložiek podnikania, ktoré podnik vlastní a používa na zabezpečenie svojej činnosti
súhrn prostriedkov, ktoré podnik získa predajom svojich výrobkov
sú to všetky hmotné a finančné zdroje, ktoré podnik používa pri výrobe

Otázka č. 40:
Služby poznáme:
vecné a osobné
individuálne a kolektívne
voľné a vzácne

Otázka č. 41:
Leasing je podľa leasingovej zmluvy :
predaj za nájomné
prenájom za nájomné
prenájom za dohodné

Otázka č. 42:
Cenové rozpätie je:
rozdiel medzi nadobúdacou a predajnou cenou
podiel z predajnej ceny
podiel z nadobúdacej ceny

Otázka č. 43:
Predmety obstarávania sú:
vstupné materiály, výrobkové materiály, obchodné tovary
vstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary
výstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary

Otázka č. 44:
Majiteľ dlhopisu má právo:
podieľať sa na zisku, riadení a likvidácii zostatku spoločnosti
len na výnos(y)
na jeho menovitú hodnotu - výnos(y) k určitému dátumu

Otázka č. 45:
Vo vlastnej zmenke vystupuje:
trasant a trasát
vystaviteľ a veriteľ
dlžník a vystaviteľ

Otázka č. 46:
Štruktúru dlhodobého majetku tvorí:
dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok
pozemky, budovy a stavby, stroje, prístroje, zásoby a software
dlhodobý hmotný, nehmotný majetok a dlhodobé pohľadávky

Otázka č. 47:
Solventnosť banky znamená, že:
banka je schopná zo svojich príjmov hradiť bežné výdavky
banka nevykonáva svoju činnosť efektívne
banka je schopná vyplatiť veriteľom vklady

Otázka č. 48:
Odbyt znamená:
nákup vyrobených výrobkov a služieb
darovanie vyrobených výrobkov a služieb
predaj vyrobených výrobkov a služieb

Otázka č. 49:
Princíp maxima znamená, že:
podnik sa snaží s danými vstupmi vyrobiť maximum výrobkov
podnik sa snaží plánované výrobky vyrobiť s minimálnymi nákladmi
podnik sa snaží z minimálnych vstupov vyrobiť maximum výrobkov

Otázka č. 50:
Štátny dozor nad bankami vykonáva:
NBS
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo financií


©TS