Test z ekonomiky opakovanie 1. - 4. ročník 2004
Otázka č. 1:
Elementárne výrobné faktory sú:
dlhodobý majetok, obežný majetok a produktívne pracovné sily vo výrobnej a obslužnej činnosti
dlhodobý majetok, obežný majetok a produktívne pracovné sily v riadiacej a obslužnej činnosti
dlhodobý majetok, obežný majetok a produktívne pracovné sily vo výrobnej a riadiacej činnosti

Otázka č. 2:
Medzi základné formy miezd patria:
pravidelná, nepravidelná daňová
časová, úkolová, podielová
úkolová, výkonová, zmiešaná

Otázka č. 3:
Formy medzinárodného platobného styku sú:
dokumentárny akreditív (DA) a inkaso (DI)
DA, DI, hladká platba (HP)
DA, DI, HP, zmenky a šeky

Otázka č. 4:
Kedy rastie význam konkurencie na strane dopytu:
v čase, keď je na trhu nedostatok tovarov
v čase, keď je na trhu prebytok tovarov
v čase, keď je trh v rovnováhe

Otázka č. 5:
Finančná analýza má za cieľ..
informovať veriteľov o hospodárskom výsledku podniku
zistiť súčasnú finančnú situáciu podniku a budúci vývoj
zistiť budúcu finančnú situáciu podniku

Otázka č. 6:
Ktorá inovácia sa nepripisuje H. Fordovi?
technická normalizácia
normovanie práce
hromadnosť

Otázka č. 7:
Centrálne riadené hospodárstvo je typické tým, že:
hlavným nástrojom riadenia ekonomiky je trhový plán
ceny sú určené na základe ponuky a dopytu
hlavným nástrojom riadenia ekonomiky je štátny centralistický plán

Otázka č. 8:
Kmeňová akcia jej majiteľovi zabezpečuje:
právo podieľať sa na riadení, na zisku a na likvidačnom zostatku
nemá hlasovacie právo
nemá hlasovacie právo, ale má prednostné právo pri upisovaní akcií

Otázka č. 9:
Čo sú to služby?
sú také činnosti, ktoré uspokojujú ľudské potreby priamo, bez sprostredkovania
sú také činnosti, ktoré uspokojujú ľudské potreby svojim vlastným priebehom
sú také činnosti, ktoré uspokojujú ľudské potreby ľudí nepriamo

Otázka č. 10:
Sprostredkovateľ v ZO vystupujúci v cudzom mene a na cudzí účet podľa dlhodobej zmluvy je:
obchodný zástupca
maklér
komisionár

Otázka č. 11:
Štruktúru dlhodobého majetku tvorí:
dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok
dlhodobý hmotný, nehmotný majetok a dlhodobé pohľadávky
pozemky, budovy a stavby, stroje, prístroje, zásoby a software

Otázka č. 12:
Proporcionálnosť výroby znamená
že výrobné operácie vykonáva súbežne niekoľko pracovníkov naraz
že do výroby sa rovnomerne zadávajú vstupy
kvantitatívnu vyváženosť jednotlivých zložiek výroby

Otázka č. 13:
Burza je:
právnická osoba oprávnená organizovať na určenom mieste a v určenom čase prostredníctvom oprávnených osôb dopyt a ponuku cenných papierov
určená pre kolektívne investovanie t.j. akumuluje peňažné prostriedky prevažne od malých investorov
organizačnou zložkou investičnej spoločnosti

Otázka č. 14:
Deficit platobnej bilancie znamená, že:
export je väčší ako import
príjmy zo zahraničia sú menšie ako platby do zahraničia
platby do zahraničia sú menšie ako úhrady zo zahraničia

Otázka č. 15:
Dve možné metódy daňového odpisovania sú:
účtovné a daňové odpisovanie
rovnomerné a zrýchlené odpisovanie
zákonné a nezákonné odpisovanie

Otázka č. 16:
Obchodný zástupca dostáva:
plat
províziu
dohodné

Otázka č. 17:
Podnikový transformačný proces je:
proces premeny výstupov na vstupy
proces premeny vstupov na výstupy
proces premeny výstupov, vstupov na efektívnosť

Otázka č. 18:
Kam by ste zaradili potrebu lásky a priateľstva?
životne nevyhnutné potreby
hmotné potreby
nehmotné potreby

Otázka č. 19:
Tantiéma je:
podiel akcionára na zisku a. s.
podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku
časť zisku, ktorá sa používa na samofinancovanie

Otázka č. 20:
Pod investičným bankovníctvom rozumieme
investovanie banky do nehnuteľných investícií
investovanie banky do hnuteľných investícií
investovanie banky do CP

Otázka č. 21:
Princíp maxima znamená, že:
podnik sa snaží s danými vstupmi vyrobiť maximum výrobkov
podnik sa snaží z minimálnych vstupov vyrobiť maximum výrobkov
podnik sa snaží plánované výrobky vyrobiť s minimálnymi nákladmi

Otázka č. 22:
Nútená správa banky sa:
zapisuje do OR
nezapisuje do OR
môže zapísať do OR

Otázka č. 23:
Špecializované predajne majú sortiment:
hlboký
široký
plytký

Otázka č. 24:
Pri šeku na majiteľa na šeku:
je príjemca platby
nie je príjemca platby
môže byť príjemca platby

Otázka č. 25:
Ochrannou známkou nemôže byť:
osobitný tvar písma
štátna zástava, štátny znak alebo názov štátu či medzinárodnej organizácie
znak planéty

Otázka č. 26:
Finálny výrobok je...
taký výrobok, ktorý prešiel všetkými fázami výrobného procesu
taký výrobok, ktorý neprešiel všetkými fázami výrobného procesu
nedokončený výrobok, polovýrobok, nepodarok

Otázka č. 27:
Predmetom franšizingovej zmluvy je:
už otestovaná obchodná činnosť na trhu
nová obchodná činnosť na trhu
neotestovaná výrobná činnosť

Otázka č. 28:
Cash and carry je:
veľkoobchod so samoobsluhou s ohraničeným sortimentom a vysokou obrátkovosťou
veľkoobchod so samoobsluhou s neohraničeným sortimentom s nízkou obrátkovosťou
typ maloobchodu s okamžitou úhradou v hotovosti

Otázka č. 29:
Trhový hospodársky systém je typický tým, že:
dominantné postavenie má plán na národohospodárskej úrovni
ceny sú určované na základe ponuky a dopytu
nie je možný nijaký zásah trhu do ekonomiky

Otázka č. 30:
Medzinárodná deľba práce znamená:
špecializáciu v každej krajine podľa potrieb ostatných krajín
špecializáciu v jednotlivých krajinách podľa vlastných podmienok
špecializáciu v rámci prirodzenej deľby práce

Otázka č. 31:
Kapitál v podniku členíme na:
vlastný a prenejatý
prenajatý a cudzí
vlastný a cudzí

Otázka č. 32:
Príkaz na otvorenie DA dáva:
vývozca
dovozca
banka dovozcu

Otázka č. 33:
Hlavný cieľ obchodnej banky:
riadiť devízové hospodárstvo štátu
dosiahnuť maximálny zisk
vykonávať funkcie pokladnice SR

Otázka č. 34:
Opotrebenie dlhodobého majetku znamená
postupné znižovanie jeho pôvodnej hodnoty ako dôsledok jeho používania alebo pôsobenia času
jednorázovéodpočítanie odpisov od jeho vstupnej ceny
odpisovanie dlhodobého majetku počas rokov jeho životnosti

Otázka č. 35:
ZI banky sa:
môže skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov
nemôže skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov
musí skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov

Otázka č. 36:
Leasing je podľa leasingovej zmluvy :
predaj za nájomné
prenájom za dohodné
prenájom za nájomné

Otázka č. 37:
Prevaha verejného vlastníctva je typická pre systém
centrálne riadený
trhový
zmiešaný

Otázka č. 38:
Naturálna výmena je:
výmena tovaru za prvé peniaze
výmena tovaru za tovar
výmena plátna za tovar

Otázka č. 39:
K dlhodobému majetku, ktorý sa neodpisuje patria napr.:
pozemky, stroje, nedokončené investície
pozemky, umelecké diela, dlhodobý finančný majetok
umelecké diela, pohľadávky a dlhodobý finančný majetok

Otázka č. 40:
Výhody katalógového predaja pre obchodný dom:
nemusí mať kontakt so zákazníkom
nemá vysoké náklady na reklamu, lebo nevyžaduje predajné priestory
môže mať aj nekvalifikovaných pracovníkov

Otázka č. 41:
Externé finančné zdroje..
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania
sú výsledkom produkcie podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: úvery, záväzky, osobitné formy financovania a odpisy

Otázka č. 42:
Ktorý z trhov nepatrí do oblasti Finančných trhov:
trh tovarov a služieb
peňažný trh
trh drahých kovov

Otázka č. 43:
Vecná stránka výrobného procesu sa spája ..
s kombinačným procesom
s hodnotovým procesom
s podnikovým transformačným procesom

Otázka č. 44:
Na ktoré dve zložky sa člení majetok podniku?
hmotný a finančný kapitál
dlhodobý a krátkodobý majetok
dlhodobý majetok a zásoby

Otázka č. 45:
Ktoré zásobovacie činnosti poznáte?
nákup, preprava, skladovanie
plánovanie zásob materiálu, nákup
nákup, doprava

Otázka č. 46:
Čo je to zásobovacia činnosť podniku?
zabezpečuje ocenenie hmotných vstupov pre podnikový výrobný proces
zabezpečuje obstaranie hmotných vstupov pre podnikový proces
zabezpečuje obstaranie hmotných výstupov pre podnikový proces

Otázka č. 47:
Šek obsahuje príkaz:
dlžníka šeku
trasáta šeku
vystaviteľa šeku

Otázka č. 48:
Ekonomické statky:
upokojujú potreby ľudí nepriamo
sú výsledkom hospodárskej činnosti a sú obmedzené
sú výsledkom prírodných procesov a sú neobmedzené

Otázka č. 49:
Nutnosť veľkoobchodu vyplýva z toho, že:
sa v ňom tvorí výrobný sortiment
maloobchod uprednostňuje obchodné vzťahy s výrobcom
výrobcom nevyhovuje spôsob uzatvorenia obchodných vzťahov s maloobchodom

Otázka č. 50:
Generálne splnomocnenie oprávňuje splnomocneného vykonávať:
všetky právne úkony
len jeden právny úkon
len vybrané právne úkony


©TS