Test z ekonomiky opakovanie 1. - 4. ročník 2004
Otázka č. 1:
Čo je evidenčným dokladom príjmu na sklad:
kontrolka
výdajka
príjemka

Otázka č. 2:
Vo vlastnej zmenke vystupuje:
trasant a trasát
vystaviteľ a veriteľ
dlžník a vystaviteľ

Otázka č. 3:
Predmety obstarávania sú:
vstupné materiály, výrobkové materiály, obchodné tovary
vstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary
výstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary

Otázka č. 4:
Pod investičným bankovníctvom rozumieme
investovanie banky do nehnuteľných investícií
investovanie banky do CP
investovanie banky do hnuteľných investícií

Otázka č. 5:
Úverová funkcia veľkoobchodu znamená, že obchodný podnik poskytuje úver:
dodávateľovi
maloobchodu
výrobcovi

Otázka č. 6:
V rámci konštrukčnej prípravy výroby:
podnik presne popisuje ako vyrobiť výrobok
podnik si naplánuje koľko výrobkov vyrobí
si podnik stanoví materiál, tvar, hmotnosť budúceho výrobku a vypracuje podrobné nákresy

Otázka č. 7:
Špecializované predajne majú sortiment:
hlboký
plytký
široký

Otázka č. 8:
Výhody franšizingu pre franšizera sú:
väčšia šanca na úspech než pri zakladaní nového podniku
kvalifikovaná pomoc pri zakladaní podniku
preniknutie na nové trhy

Otázka č. 9:
Služby poznáme:
vecné a osobné
individuálne a kolektívne
voľné a vzácne

Otázka č. 10:
Kapitál v podniku členíme na:
vlastný a prenejatý
vlastný a cudzí
prenajatý a cudzí

Otázka č. 11:
Sprostredkovateľ v ZO vystupujúci v cudzom mene a na cudzí účet podľa dlhodobej zmluvy je:
obchodný zástupca
komisionár
maklér

Otázka č. 12:
Tovar je
výrobok, ktorý je predmetom predaja a kúpy
materiál vstupujúci do výroby
hospodárska jednotka

Otázka č. 13:
Ktoré zásobovacie činnosti poznáte?
nákup, preprava, skladovanie
nákup, doprava
plánovanie zásob materiálu, nákup

Otázka č. 14:
Hospodársky systém Slovenska je systémom:
centrálne riadeným
zmiešaným
trhovým

Otázka č. 15:
Na ktoré dve zložky sa člení majetok podniku?
hmotný a finančný kapitál
dlhodobý majetok a zásoby
dlhodobý a krátkodobý majetok

Otázka č. 16:
Burza c. p. v Bratislave má právnu formu:
š. p. ú.
nemá právnu formu
a. s.

Otázka č. 17:
Polovýrobok je taký výrobok, ktorý:
neprešiel všetkými fázami výrobného procesu v podniku
prešiel všetkými fázami výrobného procesu v podniku, predstavuje vtsup do ďalšieho podniku

Otázka č. 18:
Pod pojmom výrobné faktory rozumieme:
dispozitívne a elementárne faktory
práca, pôda, renta
dlhodobý majetok, krátkodobý majetok a kapitál

Otázka č. 19:
Dve možné metódy daňového odpisovania sú:
účtovné a daňové odpisovanie
zákonné a nezákonné odpisovanie
rovnomerné a zrýchlené odpisovanie

Otázka č. 20:
Predaj prostredníctvom Avon - lady je predaj:
maloobchodného podniku
maloobchodného podniku bez predajných priestorov
veľkoobchodného podniku

Otázka č. 21:
Ktoré tvrdenie platí pre majetok a zdroje jeho krytia
majetok sa nerovná zdrojom krytia
majetok sa môže rovnať zdrojom krytia
majetok sa rovná zdrojom krytia

Otázka č. 22:
Vkladový list je:
majetkový CP
opcia
dlhodobý CP

Otázka č. 23:
Znaky maloobchodu sú:
centralizovaný nákup, decentralizovaný predaj
predaj širokého sortimentu úzkemu okruhu klientov
decentralizovaný nákup, centralizovaný predaj

Otázka č. 24:
Generálne splnomocnenie oprávňuje splnomocneného vykonávať:
všetky právne úkony
len vybrané právne úkony
len jeden právny úkon

Otázka č. 25:
Platobný kalendár má za úlohu
informovať o nákladoch a výnosoch podniku
informovať o zdrojoch krytia a majetku
určiť čas dočasného nedostatku a prebytku finančných prostriedkov

Otázka č. 26:
Podnikový transformačný proces je:
proces premeny výstupov na vstupy
proces premeny výstupov, vstupov na efektívnosť
proces premeny vstupov na výstupy

Otázka č. 27:
Manažment ako proces skúma
riadiaci aparát podniku
činnosti spojené s plánovaním, organizovaním, rozhodovaním a kontrolou
činnosti spojené s plánovaním

Otázka č. 28:
Čo je to maximálna bežná zásoba:
súčet poistnej a technologickej zásoby
priemerná výška zásob na sklade
priemerná výška dodávky

Otázka č. 29:
Prototyp je:
nepodarok
prvý výrobok, ktorý podnik vyrobí
polovýrobok

Otázka č. 30:
Dlhodobý hmotný majetok je majetok dlhodobého charakteru, ktorého vstupná cena je:
rovná 30 000,-- Sk
menšia ako 30 000,-- Sk
väčšia ako 30 000,-- Sk

Otázka č. 31:
Výrobné činitele sú:
prírodné zdroje, práca, kapitál
prírodné zdroje, statky, práca
prírodzené zdroje, práca, kapitál

Otázka č. 32:
Forfaiting je odkúpenie:
stredno a dlhodobých pohľadávok pred lehotou splatnosti
stredno a dlhodobých pohľadávok v lehote splatnosti
krátkodobých pohľadávok v lehote splatnosti

Otázka č. 33:
Časové štúdie a výkonové normy zaviedol
Mayo
Taylor
Ford

Otázka č. 34:
Vo vlastnom mene v ZO koná
obchodný zástupca
maklér
komisionár

Otázka č. 35:
Čo sú to statky:
veci, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb človeka
prejav pocitu nedostatku niečoho
veci, ktoré sú výsledkom hospodárskej činnosti a sú obmedzené

Otázka č. 36:
Čo je to zásobovacia činnosť podniku?
zabezpečuje ocenenie hmotných vstupov pre podnikový výrobný proces
zabezpečuje obstaranie hmotných výstupov pre podnikový proces
zabezpečuje obstaranie hmotných vstupov pre podnikový proces

Otázka č. 37:
Externé finančné zdroje..
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: úvery, záväzky, osobitné formy financovania a odpisy
sú výsledkom produkcie podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania

Otázka č. 38:
Obchodná bilancia je vzťah medzi hodnotou exportu a importu v krajine:
bez ohľadu na termíny pladieb
k 31.12. daného roku
s ohľadom na termíny platieb

Otázka č. 39:
Emisný kurz akcie je:
cena, za ktorú sa predávajú akcie na primárnom trhu
nižší ako nominálna hodnota akcie
cena, za ktorú sa predávajú akcie na sekundárnom trhu

Otázka č. 40:
Výhody katalógového predaja pre obchodný dom:
nemusí mať kontakt so zákazníkom
môže mať aj nekvalifikovaných pracovníkov
nemá vysoké náklady na reklamu, lebo nevyžaduje predajné priestory

Otázka č. 41:
Pod pojmom výrobný program rozumieme
schopnosť podniku vyrobiť určité množstvo výrobkov na daných strojoch a zariadeniach za určitý čas
súhrn výrobkov vyjadrených v určitom sortimente a kvalite, na ktoré sa zameriava činnosť podniku z dlhodobého hľadiska
výrobmé zameranie podniku

Otázka č. 42:
Kusová výroba je typická ...:
nízkou opakovateľnosťou výroby
výrobou v sériách
zhotovovaním prototypu

Otázka č. 43:
Cenové rozpätie je:
rozdiel medzi nadobúdacou a predajnou cenou
podiel z predajnej ceny
podiel z nadobúdacej ceny

Otázka č. 44:
Ak SR vyvezie drevo a dovezie nábytok, ide o:
aktívny zošľachťovací styk
prepracovanie pod colným dohľadom
pasívny zošľachťovací styk

Otázka č. 45:
Pracovná sila je súhrn:
psychických a morálnych schopností človeka
fyzických a telesných schopností človeka
fyzických a duševných schopností človeka

Otázka č. 46:
Finančné hospodárenie (riadenie) je činnosť, ktorá združuje tieto procesy:
investovanie - alokáciu fin. zdrojov, netto cash-flow, brutto cash-flow
rozdeľovanie zisku a finančné plánovanie
získavanie fin. zdrojov,investovanie - alokáciu fin. zdrojov,rozdeľovanie zisku

Otázka č. 47:
Podnik si môžedlhodobý majetok obstarať následovnými spôsobmi..
od dodávateľov a leasingom
kúpou, vlastnou činnosťou, darovaním a faktoringom
kúpou, vlastnou činnosťou, darovaním, preradením z osobného používania do podnikania a finančným leasingom

Otázka č. 48:
Čo je výsledkom vertikálnej diferenciácie činnosti?
stupne riadenia s deľbou právomocí a zodpovednosti
koordinácia a zosúladenie činnosti
deľba práce na základe špecializácie

Otázka č. 49:
Prebytok tovarov vzniká vtedy, keď:
ponuka je menšia ako dopyt
ponuka sa rovná dopytu
ponuka je vyššia ako dopyt

Otázka č. 50:
Colný sadzobník v SR obsahuje clo:
valorické, kompenzačné, zmluvné
kĺzavé, kombinované, diferenčné
autonómne, zmluvné, preferenčné


©TS