Test z ekonomiky opakovanie 1. - 4. ročník 2004
Otázka č. 1:
Správne tvrdenie je, že zisk..:
je zdrojom samofinancovania
je rezervným fondom podniku
nie je zdrojom samofinancovania

Otázka č. 2:
Dlhodobý majetok majetok je taký, ktorého vstupná cena je ..
vyššia ako 20 000,- Sk
vyššia ako 30 000,- Sk
vyššia ako 50 000,- Sk

Otázka č. 3:
Aká je úloha štátu v trhovom hospodárskom systéme? :
vytvára podmienky pre podnikanie a existenciu konkurencie
riadi a koordinuje zdroje pre reprodukciu podnikov podľa potreby trhu
vytvára podmienky pre podnikanie a existenciu konkurencie a reguláciou zasahuje vtedy, keď trh zlyháva

Otázka č. 4:
Externé finančné zdroje..
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: úvery, záväzky, osobitné formy financovania a odpisy
sú výsledkom produkcie podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania

Otázka č. 5:
Generálne splnomocnenie oprávňuje splnomocneného vykonávať:
všetky právne úkony
len vybrané právne úkony
len jeden právny úkon

Otázka č. 6:
Obchodný zástupca dostáva:
plat
dohodné
províziu

Otázka č. 7:
Trhový mechanizmus je:
to isté ako trhový hospodársky systém
mechanizmom fungovania výlučne trhového hospodárskeho systému
súhrn vzťahov medzi spotrebiteľmi a podnikmi, pomocou ktorých sa riešia základné ekonomické otázky

Otázka č. 8:
Predmety obstarávania sú:
vstupné materiály, výrobkové materiály, obchodné tovary
vstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary
výstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary

Otázka č. 9:
Pod pojmom výrobné faktory rozumieme:
dispozitívne a elementárne faktory
práca, pôda, renta
dlhodobý majetok, krátkodobý majetok a kapitál

Otázka č. 10:
Dlhodobý hmotný majetok je majetok dlhodobého charakteru, ktorého vstupná cena je:
rovná 30 000,-- Sk
menšia ako 30 000,-- Sk
väčšia ako 30 000,-- Sk

Otázka č. 11:
Polovýrobok je taký výrobok, ktorý:
neprešiel všetkými fázami výrobného procesu v podniku
prešiel všetkými fázami výrobného procesu v podniku, predstavuje vtsup do ďalšieho podniku

Otázka č. 12:
Aké statky poznáte?:
voľné a spotrebné
nespĺňa všetky parametre výroby
voľné a vzácne

Otázka č. 13:
Štruktúru dlhodobého majetku tvorí:
dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok
pozemky, budovy a stavby, stroje, prístroje, zásoby a software
dlhodobý hmotný, nehmotný majetok a dlhodobé pohľadávky

Otázka č. 14:
Deficit platobnej bilancie znamená, že:
export je väčší ako import
platby do zahraničia sú menšie ako úhrady zo zahraničia
príjmy zo zahraničia sú menšie ako platby do zahraničia

Otázka č. 15:
V rámci konštrukčnej prípravy výroby:
podnik presne popisuje ako vyrobiť výrobok
podnik si naplánuje koľko výrobkov vyrobí
si podnik stanoví materiál, tvar, hmotnosť budúceho výrobku a vypracuje podrobné nákresy

Otázka č. 16:
Pod pojmom výrobný program rozumieme
schopnosť podniku vyrobiť určité množstvo výrobkov na daných strojoch a zariadeniach za určitý čas
súhrn výrobkov vyjadrených v určitom sortimente a kvalite, na ktoré sa zameriava činnosť podniku z dlhodobého hľadiska
výrobmé zameranie podniku

Otázka č. 17:
Kusová výroba je typická ...:
nízkou opakovateľnosťou výroby
výrobou v sériách
zhotovovaním prototypu

Otázka č. 18:
Čo je výsledkom vertikálnej diferenciácie činnosti?
stupne riadenia s deľbou právomocí a zodpovednosti
koordinácia a zosúladenie činnosti
deľba práce na základe špecializácie

Otázka č. 19:
Podnik uskutočňuje odpisy:
účtovné a neúčtovné
daňové a zákonné
účtovné a daňové

Otázka č. 20:
Futurita (termínovaný obchod) je kontrakt:
pri ktorom si predávajúci kupuje právo kúpiť CP za určitú cenu v dohodnutom termíne
investor kupuje právo predať alebo kúpiť určité množstvo CP za dohodnutú cenu
kde sa predávajúci zaväzuje predať a kupujúci kúpiť za vopred dohodnutú cenu v určitom budúcom termíne štandardizované množstvo CP

Otázka č. 21:
Ktoré zásobovacie činnosti poznáte?
nákup, preprava, skladovanie
nákup, doprava
plánovanie zásob materiálu, nákup

Otázka č. 22:
Proporcionálnosť výroby znamená
že výrobné operácie vykonáva súbežne niekoľko pracovníkov naraz
kvantitatívnu vyváženosť jednotlivých zložiek výroby
že do výroby sa rovnomerne zadávajú vstupy

Otázka č. 23:
Akým prostriedkom na dosiahnutie cieľov je stroj?
materiálovým
pracovným
kapacitným

Otázka č. 24:
Obchodný register je zoznam:
neverejný
len pre podnikatelské subjekty
verejný

Otázka č. 25:
Príkaz na otvorenie DA dáva:
vývozca
banka dovozcu
dovozca

Otázka č. 26:
Ak posudzujeme výrobný proces z vecného hľadiska, ide o proces:
transformačný
reprodukčný
kombinačný

Otázka č. 27:
Ukazovateľ celková likvidita je pomer:
obežných aktív a krátkodobých záväzkov
zásob a celkových nákladov
dlhodobých úverov a vlastného kapitálu

Otázka č. 28:
Forfaiting je odkúpenie:
stredno a dlhodobých pohľadávok pred lehotou splatnosti
stredno a dlhodobých pohľadávok v lehote splatnosti
krátkodobých pohľadávok v lehote splatnosti

Otázka č. 29:
Hospodársky systém Slovenska je systémom:
centrálne riadeným
zmiešaným
trhovým

Otázka č. 30:
Výhody katalógového predaja pre obchodný dom:
nemusí mať kontakt so zákazníkom
môže mať aj nekvalifikovaných pracovníkov
nemá vysoké náklady na reklamu, lebo nevyžaduje predajné priestory

Otázka č. 31:
Služby poznáme:
vecné a osobné
individuálne a kolektívne
voľné a vzácne

Otázka č. 32:
Štátny dozor nad bankami vykonáva:
NBS
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo financií

Otázka č. 33:
Burza c. p. v Bratislave má právnu formu:
š. p. ú.
nemá právnu formu
a. s.

Otázka č. 34:
Princíp maxima znamená, že:
podnik sa snaží s danými vstupmi vyrobiť maximum výrobkov
podnik sa snaží plánované výrobky vyrobiť s minimálnymi nákladmi
podnik sa snaží z minimálnych vstupov vyrobiť maximum výrobkov

Otázka č. 35:
Naturálna výmena je:
výmena tovaru za prvé peniaze
výmena plátna za tovar
výmena tovaru za tovar

Otázka č. 36:
Súčasťou obstarávacej ceny nie je:
náklady a montáž
náklady prepravy
DPH a penále

Otázka č. 37:
Čo je evidenčným dokladom príjmu na sklad:
kontrolka
výdajka
príjemka

Otázka č. 38:
Úverová funkcia veľkoobchodu znamená, že obchodný podnik poskytuje úver:
dodávateľovi
maloobchodu
výrobcovi

Otázka č. 39:
Finančné hospodárenie (riadenie) je činnosť, ktorá združuje tieto procesy:
investovanie - alokáciu fin. zdrojov, netto cash-flow, brutto cash-flow
rozdeľovanie zisku a finančné plánovanie
získavanie fin. zdrojov,investovanie - alokáciu fin. zdrojov,rozdeľovanie zisku

Otázka č. 40:
Špecializované predajne majú sortiment:
hlboký
plytký
široký

Otázka č. 41:
Financovanie pomocou interných finančných zdrojov sa nazýva..
cash-flow
samofinancovanie
definancovanie

Otázka č. 42:
Čo je to maximálna bežná zásoba:
súčet poistnej a technologickej zásoby
priemerná výška zásob na sklade
priemerná výška dodávky

Otázka č. 43:
Nutnosť veľkoobchodu vyplýva z toho, že:
sa v ňom tvorí výrobný sortiment
výrobcom nevyhovuje spôsob uzatvorenia obchodných vzťahov s maloobchodom
maloobchod uprednostňuje obchodné vzťahy s výrobcom

Otázka č. 44:
Čo je to majetok podniku?
súhrn hmotných a nehmotných zložiek podnikania, ktoré podnik vlastní a používa na zabezpečenie svojej činnosti
súhrn prostriedkov, ktoré podnik získa predajom svojich výrobkov
sú to všetky hmotné a finančné zdroje, ktoré podnik používa pri výrobe

Otázka č. 45:
Vlastné zdroje financovania majetku podniku sú:
vklady majiteľov, zisk, odpisy
vklady majiteľov, zisk, záväzky podniku a odpisy
vklady majiteľov, úvery, dotácie

Otázka č. 46:
Pod investičným bankovníctvom rozumieme
investovanie banky do nehnuteľných investícií
investovanie banky do CP
investovanie banky do hnuteľných investícií

Otázka č. 47:
Kontrola rozpočtov je..
konečnou kontrolou fyzických hodnôt
predbežnou kontrolou finančných hodnôt
priebežnou kontrolou fyzických hodnôt

Otázka č. 48:
Formy medzinárodného platobného styku sú:
dokumentárny akreditív (DA) a inkaso (DI)
DA, DI, HP, zmenky a šeky
DA, DI, hladká platba (HP)

Otázka č. 49:
Pre krivku dopytu platí:
rastom ceny požadované množstvo klesá, pretože krivka dopytu má negatívny sklon (klesajúci)
poklesom ceny požadované množstvo klesá, pretože krivka dopytu má negatívny sklon (klesajúci)
rastom ceny požadované množstvo rastie, pretože krivka dopytu má pozitívny sklon (rastúci)

Otázka č. 50:
Medzi základné formy miezd patria:
pravidelná, nepravidelná daňová
úkolová, výkonová, zmiešaná
časová, úkolová, podielová


©TS