Test z ekonomiky opakovanie 1. - 4. ročník 2004
Otázka č. 1:
Štátny dozor nad bankami vykonáva:
Ministerstvo financií
NBS
Ministerstvo hospodárstva

Otázka č. 2:
Proporcionálnosť výroby znamená
že do výroby sa rovnomerne zadávajú vstupy
že výrobné operácie vykonáva súbežne niekoľko pracovníkov naraz
kvantitatívnu vyváženosť jednotlivých zložiek výroby

Otázka č. 3:
Čo je to zásobovacia činnosť podniku?
zabezpečuje obstaranie hmotných vstupov pre podnikový proces
zabezpečuje ocenenie hmotných vstupov pre podnikový výrobný proces
zabezpečuje obstaranie hmotných výstupov pre podnikový proces

Otázka č. 4:
ZI banky sa:
nemôže skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov
môže skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov
musí skladať z nehnuteľností či iných nepeňažných vkladov

Otázka č. 5:
Vo vlastnej zmenke vystupuje:
dlžník a vystaviteľ
trasant a trasát
vystaviteľ a veriteľ

Otázka č. 6:
Kmeňová akcia jej majiteľovi zabezpečuje:
nemá hlasovacie právo
právo podieľať sa na riadení, na zisku a na likvidačnom zostatku
nemá hlasovacie právo, ale má prednostné právo pri upisovaní akcií

Otázka č. 7:
Sprostredkovateľ v ZO vystupujúci v cudzom mene a na cudzí účet podľa dlhodobej zmluvy je:
maklér
obchodný zástupca
komisionár

Otázka č. 8:
Kapitál v podniku členíme na:
prenajatý a cudzí
vlastný a prenejatý
vlastný a cudzí

Otázka č. 9:
Odbyt znamená:
predaj vyrobených výrobkov a služieb
nákup vyrobených výrobkov a služieb
darovanie vyrobených výrobkov a služieb

Otázka č. 10:
Odpisy sú..
zdrojom zisku podniku
peňažným vyjadrením opotrebenia dlhodobého majetku
súčasťou vstupnej ceny dlhodobého majetku

Otázka č. 11:
Nútená správa banky sa:
nezapisuje do OR
zapisuje do OR
môže zapísať do OR

Otázka č. 12:
Ktoré zásobovacie činnosti poznáte?
plánovanie zásob materiálu, nákup
nákup, preprava, skladovanie
nákup, doprava

Otázka č. 13:
Akým prostriedkom na dosiahnutie cieľov je stroj?
kapacitným
materiálovým
pracovným

Otázka č. 14:
Ukazovateľ celková likvidita je pomer:
dlhodobých úverov a vlastného kapitálu
obežných aktív a krátkodobých záväzkov
zásob a celkových nákladov

Otázka č. 15:
Vlastné zdroje financovania majetku podniku sú:
vklady majiteľov, úvery, dotácie
vklady majiteľov, zisk, odpisy
vklady majiteľov, zisk, záväzky podniku a odpisy

Otázka č. 16:
Úverová funkcia veľkoobchodu znamená, že obchodný podnik poskytuje úver:
výrobcovi
dodávateľovi
maloobchodu

Otázka č. 17:
Tantiéma je:
podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku
podiel akcionára na zisku a. s.
časť zisku, ktorá sa používa na samofinancovanie

Otázka č. 18:
Čo je to majetok podniku?
sú to všetky hmotné a finančné zdroje, ktoré podnik používa pri výrobe
súhrn hmotných a nehmotných zložiek podnikania, ktoré podnik vlastní a používa na zabezpečenie svojej činnosti
súhrn prostriedkov, ktoré podnik získa predajom svojich výrobkov

Otázka č. 19:
Čo je norma spotreby materiálu?
maximálne množstvo výrobkov, ktoré je možné vyrobiť za určitý čas
maximálne množstvo materiálu, ktoré je možné spotrebovať
maximálne množstvo materiálu, ktoré je možné nakúpiť za určité obdobie

Otázka č. 20:
Predmetom franšizingovej zmluvy je:
nová obchodná činnosť na trhu
už otestovaná obchodná činnosť na trhu
neotestovaná výrobná činnosť

Otázka č. 21:
Opotrebenie dlhodobého majetku môže byť:
fyzické a morálne
ekonomické a morálne
fyzikálne a morálne

Otázka č. 22:
Finančné hospodárenie (riadenie) je činnosť, ktorá združuje tieto procesy:
získavanie fin. zdrojov,investovanie - alokáciu fin. zdrojov,rozdeľovanie zisku
investovanie - alokáciu fin. zdrojov, netto cash-flow, brutto cash-flow
rozdeľovanie zisku a finančné plánovanie

Otázka č. 23:
Veľtrh má charakter:
obchodný
propagačný
propagačný aj obchodný

Otázka č. 24:
Výstupy výroby sú:
statky a služby
statky, práca, kapitál
statky kapitálové a spotrebné

Otázka č. 25:
Kontrola rozpočtov je..
priebežnou kontrolou fyzických hodnôt
konečnou kontrolou fyzických hodnôt
predbežnou kontrolou finančných hodnôt

Otázka č. 26:
Dve možné metódy daňového odpisovania sú:
rovnomerné a zrýchlené odpisovanie
účtovné a daňové odpisovanie
zákonné a nezákonné odpisovanie

Otázka č. 27:
Pri šeku na majiteľa na šeku:
nie je príjemca platby
je príjemca platby
môže byť príjemca platby

Otázka č. 28:
Kontinentálny systém obchodovania je založený:
na pohyblivom kurze
na pevnom (fixnom) kurze
na pevnom aj pohyblivom kurze

Otázka č. 29:
Externé finančné zdroje..
sú výsledkom produkcie podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: vklady vlastníkov, úvery, záväzky, osobitné formy financovania
nie sú výsledkom podnikania podniku a patria k nim hlavne: úvery, záväzky, osobitné formy financovania a odpisy

Otázka č. 30:
Kontokorentný účet je kombináciou:
vkladového a úverového účtu
vkladového a eskontného účtu
spotrebného a úverového účtu

Otázka č. 31:
Lombardný úver patrí do
strednodobých úverov
krátkodobých úverov
dlhodobých úverov

Otázka č. 32:
Výrobná kapacita je ..
množstvo výrobkov, ktoré podnik vyrába, hoci v danom období vyrába len niektoré z nich
maximálne množstvo výrobkov, ktoré je podnik schopný vyrobiť za určité obdobie
množstvo vstupov do podnikového transformačného procesu

Otázka č. 33:
Predmety obstarávania sú:
výstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary
vstupné materiály, výrobkové materiály, obchodné tovary
vstupné materiály, polovýrobky, obchodné tovary

Otázka č. 34:
Medzi základné formy miezd patria:
časová, úkolová, podielová
pravidelná, nepravidelná daňová
úkolová, výkonová, zmiešaná

Otázka č. 35:
Aké statky poznáte?:
voľné a vzácne
voľné a spotrebné
nespĺňa všetky parametre výroby

Otázka č. 36:
Cenové rozpätie je:
podiel z nadobúdacej ceny
rozdiel medzi nadobúdacou a predajnou cenou
podiel z predajnej ceny

Otázka č. 37:
Vklad je:
záväzok vkladateľa voči banke
peňažná suma, ktorú si vkladateľ za určitú úhradu požičia od banky
peňažný prostriedok, ktorý vkladateľ poskytne banke za výnos-úrok

Otázka č. 38:
Čo sú to statky:
veci, ktoré sú výsledkom hospodárskej činnosti a sú obmedzené
veci, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb človeka
prejav pocitu nedostatku niečoho

Otázka č. 39:
Povinná minimálna rezerva predstavuje:
vklad obchodných bánk v centrálnej banke
vklad centrálnej banky v obchodných bankách
vklad vkladateľov v obchodných bankách

Otázka č. 40:
Joint ventures je právnická osoba s hospodárskou činnosťou
dvoch slovenských firiem na našom území
v zahraničí
u nás, ak sa na založení a podnikaní podieľa zahraničný partner

Otázka č. 41:
Súčasťou obstarávacej ceny nie je:
DPH a penále
náklady a montáž
náklady prepravy

Otázka č. 42:
Prevaha verejného vlastníctva je typická pre systém
trhový
centrálne riadený
zmiešaný

Otázka č. 43:
Výhody katalógového predaja pre obchodný dom:
nemá vysoké náklady na reklamu, lebo nevyžaduje predajné priestory
nemusí mať kontakt so zákazníkom
môže mať aj nekvalifikovaných pracovníkov

Otázka č. 44:
Opotrebenie dlhodobého majetkumôže byť:
fyzické a účtovné
fyzické a kalkulačné
fyzické a morálne

Otázka č. 45:
Ak sa clo počíta na jednotku objemu je:
špecifické
valorické
kĺzavé

Otázka č. 46:
Obchodné podniky:
nakupujú tovar a bez ďalšieho spracovania predávajú ďalej so ziskom
nakupujú tovar a po ďalšom spracovaní predávajú ďalej
sprostredkovávajú u výrobcu nákup pre spotrebiteľa

Otázka č. 47:
Kam by ste zaradili potrebu lásky a priateľstva?
hmotné potreby
životne nevyhnutné potreby
nehmotné potreby

Otázka č. 48:
Prebytok tovarov vzniká vtedy, keď:
ponuka je vyššia ako dopyt
ponuka je menšia ako dopyt
ponuka sa rovná dopytu

Otázka č. 49:
Podnik uskutočňuje odpisy:
účtovné a daňové
účtovné a neúčtovné
daňové a zákonné

Otázka č. 50:
Eskont zmenky je predaj:
pred lehotou splatnosti
v lehote splatnosti
po lehote splatnosti


©TS