Test z ekonomiky opakovanie 1. - 4. ročník 2004
Otázka č. 1:
Majiteľ dlhopisu má právo:
len na výnos(y)
na jeho menovitú hodnotu - výnos(y) k určitému dátumu
podieľať sa na zisku, riadení a likvidácii zostatku spoločnosti

Otázka č. 2:
Princíp maxima znamená, že:
podnik sa snaží plánované výrobky vyrobiť s minimálnymi nákladmi
podnik sa snaží z minimálnych vstupov vyrobiť maximum výrobkov
podnik sa snaží s danými vstupmi vyrobiť maximum výrobkov

Otázka č. 3:
Platobný kalendár má za úlohu
informovať o zdrojoch krytia a majetku
určiť čas dočasného nedostatku a prebytku finančných prostriedkov
informovať o nákladoch a výnosoch podniku

Otázka č. 4:
Formy medzinárodného platobného styku sú:
DA, DI, HP, zmenky a šeky
DA, DI, hladká platba (HP)
dokumentárny akreditív (DA) a inkaso (DI)

Otázka č. 5:
Základné ekonomické otázky sú:
Čo vyrábať? Prečo vyrábať? Kedy vyrábať?
Čo vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho vyrábať?
Čo vyrábať? Prečo vyrábať? Pre koho vyrábať?

Otázka č. 6:
Ak posudzujeme výrobný proces z vecného hľadiska, ide o proces:
reprodukčný
kombinačný
transformačný

Otázka č. 7:
Financovanie pomocou interných finančných zdrojov sa nazýva..
samofinancovanie
definancovanie
cash-flow

Otázka č. 8:
Čo je to majetok podniku?
súhrn prostriedkov, ktoré podnik získa predajom svojich výrobkov
sú to všetky hmotné a finančné zdroje, ktoré podnik používa pri výrobe
súhrn hmotných a nehmotných zložiek podnikania, ktoré podnik vlastní a používa na zabezpečenie svojej činnosti

Otázka č. 9:
Výrobné činitele sú:
prírodné zdroje, statky, práca
prírodzené zdroje, práca, kapitál
prírodné zdroje, práca, kapitál

Otázka č. 10:
Ak SR vyvezie drevo a dovezie nábytok, ide o:
prepracovanie pod colným dohľadom
pasívny zošľachťovací styk
aktívny zošľachťovací styk

Otázka č. 11:
Dispozitívnym výrobným faktorom je:
DMH a OM
riadiaca pracovná sila
riadená pracovná sila

Otázka č. 12:
Trhový hospodársky systém je typický tým, že:
nie je možný nijaký zásah trhu do ekonomiky
ceny sú určované na základe ponuky a dopytu
dominantné postavenie má plán na národohospodárskej úrovni

Otázka č. 13:
Aké normy spotreby poznáte?
užitočného a pomocného materiálu
základného a pomocného materiálu
základného a technologického materiálu

Otázka č. 14:
Štátny dozor nad bankami vykonáva:
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo financií
NBS

Otázka č. 15:
Medzinárodná deľba práce znamená:
špecializáciu v rámci prirodzenej deľby práce
špecializáciu v jednotlivých krajinách podľa vlastných podmienok
špecializáciu v každej krajine podľa potrieb ostatných krajín

Otázka č. 16:
Odpisy sú..
súčasťou vstupnej ceny dlhodobého majetku
zdrojom zisku podniku
peňažným vyjadrením opotrebenia dlhodobého majetku

Otázka č. 17:
Obchodný zástupca dostáva:
dohodné
províziu
plat

Otázka č. 18:
Ktorý z trhov nepatrí do oblasti Finančných trhov:
trh drahých kovov
peňažný trh
trh tovarov a služieb

Otázka č. 19:
Povinná minimálna rezerva predstavuje:
vklad vkladateľov v obchodných bankách
vklad obchodných bánk v centrálnej banke
vklad centrálnej banky v obchodných bankách

Otázka č. 20:
Manažment ako proces skúma
činnosti spojené s plánovaním, organizovaním, rozhodovaním a kontrolou
činnosti spojené s plánovaním
riadiaci aparát podniku

Otázka č. 21:
Deficit platobnej bilancie znamená, že:
platby do zahraničia sú menšie ako úhrady zo zahraničia
príjmy zo zahraničia sú menšie ako platby do zahraničia
export je väčší ako import

Otázka č. 22:
Finančné hospodárenie (riadenie) je činnosť, ktorá združuje tieto procesy:
rozdeľovanie zisku a finančné plánovanie
získavanie fin. zdrojov,investovanie - alokáciu fin. zdrojov,rozdeľovanie zisku
investovanie - alokáciu fin. zdrojov, netto cash-flow, brutto cash-flow

Otázka č. 23:
Akým prostriedkom na dosiahnutie cieľov je stroj?
pracovným
kapacitným
materiálovým

Otázka č. 24:
Ktoré tvrdenie platí pre majetok a zdroje jeho krytia
majetok sa môže rovnať zdrojom krytia
majetok sa rovná zdrojom krytia
majetok sa nerovná zdrojom krytia

Otázka č. 25:
Cash and carry je:
typ maloobchodu s okamžitou úhradou v hotovosti
veľkoobchod so samoobsluhou s neohraničeným sortimentom s nízkou obrátkovosťou
veľkoobchod so samoobsluhou s ohraničeným sortimentom a vysokou obrátkovosťou

Otázka č. 26:
Nákupná politika sa realizuje prostredníctvom:
prvkov politiky kvality
prvkov cenovej politiky
prvkov nákupnej politiky

Otázka č. 27:
Vo vlastnej zmenke vystupuje:
vystaviteľ a veriteľ
dlžník a vystaviteľ
trasant a trasát

Otázka č. 28:
Úlohou antidumpingového cla je:
je odveta štátu voči štátom, ktoré sťažili našej krajine vývoz do ich krajiny
odstupňovať tovar podľa druhu použitého dopravného prostriedku
chrániť domácich výrobcov proti dovážaným tovarom, ktoré majú nižšiu cenu ako ten istý tovar u nás

Otázka č. 29:
Pre krivku dopytu platí:
poklesom ceny požadované množstvo klesá, pretože krivka dopytu má negatívny sklon (klesajúci)
rastom ceny požadované množstvo rastie, pretože krivka dopytu má pozitívny sklon (rastúci)
rastom ceny požadované množstvo klesá, pretože krivka dopytu má negatívny sklon (klesajúci)

Otázka č. 30:
Pod pojmom výrobný program rozumieme
súhrn výrobkov vyjadrených v určitom sortimente a kvalite, na ktoré sa zameriava činnosť podniku z dlhodobého hľadiska
výrobmé zameranie podniku
schopnosť podniku vyrobiť určité množstvo výrobkov na daných strojoch a zariadeniach za určitý čas

Otázka č. 31:
Leasing je podľa leasingovej zmluvy :
prenájom za nájomné
prenájom za dohodné
predaj za nájomné

Otázka č. 32:
Finálny výrobok je...
nedokončený výrobok, polovýrobok, nepodarok
taký výrobok, ktorý neprešiel všetkými fázami výrobného procesu
taký výrobok, ktorý prešiel všetkými fázami výrobného procesu

Otázka č. 33:
Kapitál v podniku členíme na:
vlastný a cudzí
prenajatý a cudzí
vlastný a prenejatý

Otázka č. 34:
Vlastné zdroje financovania majetku podniku sú:
vklady majiteľov, zisk, záväzky podniku a odpisy
vklady majiteľov, úvery, dotácie
vklady majiteľov, zisk, odpisy

Otázka č. 35:
Sprostredkovateľ v ZO vystupujúci v cudzom mene a na cudzí účet podľa dlhodobej zmluvy je:
komisionár
maklér
obchodný zástupca

Otázka č. 36:
Pod investičným bankovníctvom rozumieme
investovanie banky do CP
investovanie banky do hnuteľných investícií
investovanie banky do nehnuteľných investícií

Otázka č. 37:
Obchodný register je zoznam:
len pre podnikatelské subjekty
verejný
neverejný

Otázka č. 38:
Solventnosť banky znamená, že:
banka nevykonáva svoju činnosť efektívne
banka je schopná vyplatiť veriteľom vklady
banka je schopná zo svojich príjmov hradiť bežné výdavky

Otázka č. 39:
Kam by ste zaradili potrebu lásky a priateľstva?
nehmotné potreby
hmotné potreby
životne nevyhnutné potreby

Otázka č. 40:
Výrobu členíme podľa výrobného programu na:
hlavnú, pomocnú, vedľajšiu
hlavnú, pomocnú, pridruženú
základnú, doplnkovú, pridruženú

Otázka č. 41:
Nútená správa banky sa:
môže zapísať do OR
nezapisuje do OR
zapisuje do OR

Otázka č. 42:
Čo je norma spotreby materiálu?
maximálne množstvo materiálu, ktoré je možné nakúpiť za určité obdobie
maximálne množstvo výrobkov, ktoré je možné vyrobiť za určitý čas
maximálne množstvo materiálu, ktoré je možné spotrebovať

Otázka č. 43:
Čo sú to statky:
prejav pocitu nedostatku niečoho
veci, ktoré sú výsledkom hospodárskej činnosti a sú obmedzené
veci, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb človeka

Otázka č. 44:
Kedy rastie význam konkurencie na strane dopytu:
v čase, keď je trh v rovnováhe
v čase, keď je na trhu prebytok tovarov
v čase, keď je na trhu nedostatok tovarov

Otázka č. 45:
Podnik je samostatná hospodárska jednotka, ktorá:
vyrába výrobky alebo poskytuje služby pre finančných sprostredkovateľov
vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj
vyrába výrobky alebo poskytuje služby pre vlastnú spotrebu

Otázka č. 46:
Čo sú to služby?
sú také činnosti, ktoré uspokojujú ľudské potreby ľudí nepriamo
sú také činnosti, ktoré uspokojujú ľudské potreby svojim vlastným priebehom
sú také činnosti, ktoré uspokojujú ľudské potreby priamo, bez sprostredkovania

Otázka č. 47:
Medzi vlastné finančné zdroje podniku patria..
vklady vlastníkov,zisk, odpisy
zisk, odpisy, záväzky voči dodávateľom, vklady vlastníkov
vklady vlastníkov, zisk, odpisy, leasing, faktoring

Otázka č. 48:
Medzi základné formy miezd patria:
úkolová, výkonová, zmiešaná
časová, úkolová, podielová
pravidelná, nepravidelná daňová

Otázka č. 49:
Odbyt znamená:
darovanie vyrobených výrobkov a služieb
predaj vyrobených výrobkov a služieb
nákup vyrobených výrobkov a služieb

Otázka č. 50:
Spôsoby obstarávania materálu sú:
náhodné, obstarávanie do zásoby, bezskladové
do zásoby, skladovacie
náhodné, u výrobcu materiálu, na sklad


©TS