Test z kombinatoriky
Otázka č. 1:
Štvrtý člen binomického rozvoja výrazu je:

224 x3

448 x2

224 x2

56 x2


Otázka č. 2:
Štvrtý člen binomického rozvoja výrazu (a - 2b)5 je:

+ 80 a3.b2

- 80. a2. b3

- 80 a3.b2

+ 8. a . b4


Otázka č. 3:
Riešte v N rovnicu :

7

3

9

4


Otázka č. 4:
Koľko je všetkých päťciferných prirodzených čísel, ktorých prvé dve číslice sú nepárne a ďalšie tri číslice sú párne?

55

25 . 35

52 + 53


Otázka č. 5:
Koľko 6-ciferných čísel možno zostaviť z číslic 1, 3, 5, 6, 7, 9, ak sa nemajú číslice opakovať?

720
5670
1440
360

Otázka č. 6:
Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť 30 variácií druhej triedy?

6

7

5

4


Otázka č. 7:
V dostihovom preteku O zlatú podkovu nebolo ľahké tipovať výsledné poradie. Existovalo až 60 rôznych možností, ako mohlo vyzerať poradie na prvých troch miestach. Koľko koni sa zúčastnilo na tomto preteku?

6
4
7
5

Otázka č. 8:
Z 30 študentov 4.A triedy je 10 vyznamenaných. Koľkými spôsobmi môžeme spomedzi všetkých študentov v triede vybrať piatich, ak medzi nimi majú byť práve dvaja vyznamenaní?


Otázka č. 9:
Kódom na trezore je slovo (postupnosť písmen, ktorá nemusí mať význam) pozostávajúce zo šiestich rôznych písmen. Prvé tri písmená sú spoluhlásky z množiny {B, C, D, F, G}, ďalšie tri písmená sú samohlásky z množiny {A, E, I, O, U, Y}. Koľko rôznych slov prichádza do úvahy ako kód na trezore?


Otázka č. 10:
Ktorá z rovníc je pravdivá?


Otázka č. 11:
Počet variácií tretej triedy z 5 prvkov s opakovaním je:

75
60
15
125

Otázka č. 12:
Umocnite výraz (x - 2y)4 :

x4 - 8 x3 y + 24 x2 y2 - 32 x y3 + 16 y4

x4 - 4 x3 y + 24 x2 y2 - 32 x y3 + 16 y4

x4 + 8 x3 y + 24 x2 y2 + 32 x y3 + 4 y4

x4 + 4 x3 y - 24 x2 y2 + 32 x y3 - 16 y4©TS