Test z kombinatoriky
Otázka č. 1:
Kódom na trezore je slovo (postupnosť písmen, ktorá nemusí mať význam) pozostávajúce zo šiestich rôznych písmen. Prvé tri písmená sú spoluhlásky z množiny {B, C, D, F, G}, ďalšie tri písmená sú samohlásky z množiny {A, E, I, O, U, Y}. Koľko rôznych slov prichádza do úvahy ako kód na trezore?


Otázka č. 2:
Riešte v N rovnicu :

7

5

8

4


Otázka č. 3:
Ktorá z rovníc je pravdivá?


Otázka č. 4:
Kombinačné číslo sa rovná:

1140

520

1320

380


Otázka č. 5:
Počet variácií druhej triedy z 10 prvkov je:

20

90

100

19


Otázka č. 6:
Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť 30 variácií druhej triedy?

6

4

5

7


Otázka č. 7:
Štvrtý člen binomického rozvoja výrazu (a - 2b)5 je:

+ 80 a3.b2

+ 8. a . b4

- 80 a3.b2

- 80. a2. b3


Otázka č. 8:
Z 30 študentov 4.A triedy je 10 vyznamenaných. Koľkými spôsobmi môžeme spomedzi všetkých študentov v triede vybrať piatich, ak medzi nimi majú byť práve dvaja vyznamenaní?


Otázka č. 9:
Koľko 6-ciferných čísel možno zostaviť z číslic 1, 3, 5, 6, 7, 9, ak sa nemajú číslice opakovať?

720
360
1440
5670

Otázka č. 10:
Na prestížne ocenenie Zlatá kamera bolo nominovaných 10 filmov. Každý divák vyberie tri z nich a na hlasovacom lístku navrhne jeden na 1. cenu, jeden na 2. cenu a jeden na 3. cenu. Najviac koľko rôzne vyplnených hlasovacích lístkov môže porota teoreticky dostať?

720
360
1000
120

Otázka č. 11:
Štvrtý člen binomického rozvoja výrazu je:

224 x3

56 x2

224 x2

448 x2


Otázka č. 12:
Počet variácií tretej triedy z 5 prvkov s opakovaním je:

75
125
15
60


©TS